Бъдещето на зелената енергия

Бъдещето на зелената енергия

През последния век електроенергията се превърна в универсална и основна “суровина” за всеки бизнес – от най-малкия до големите индустриални производители. Всеки ползва електроенергия и разходите за нея се превръщат във все по-притеснително перо от всеки бизнес бюджет – от цената й, през доставката й до предвидимостта на разходите. За щастие технологиите в енергетиката вече са се развили до степен, в която зелената енергия решава ако не всички, то голяма част от гореизброените притеснения.

Какво е зелена енергия

Не всяка технология за производство на електроенергия е еднаква с оглед на въглеродния си отпечатък и щетите, които причинява на околната среда. Накратко – зелената енергия, наричана още чиста енергия, е енергия произведена от неизчерпаеми или напълно възобновяеми източници и с нулеви въглеродни емисии, както и енергия, спестена чрез мерки за енергийна ефективност.  

Към настоящият момент на глобално ниво най-голям дял производители на електроенергия работят с изкопаеми фосилни горива. Производството на електроенергия от фосилни горива, основно въглища, е отговорно за генерирането на около две трети от парниковите емисии на планетата. Парниковите емисии в атмосферата, от своя страна, имат основна роля за глобалното затопляне и климатичните промени.

При производството на зелена енергия не се отделят парникови емисии, не се замърсява природата и не се отделя трайно замърсяващи и опасни отпадъци. Основните източници на чиста енергия са слънцето, вятърът и водата – напълно възобновяеми ресурси, които по никакъв начин не понасят вреда от процеса на производство на електроенергия. 

Как по-ниските емисии ще помогнат за климатичните промени?

Последният доклад на Междуправителствената експертна група по климатичните промени на ООН (IPCC), публикуван през август 2021 г., отправя най-сериозните до момента предупреждения, че човешката дейност категорично е затоплила планетата и че изменението на климата сега е широко разпространено, бързо и засилващо се. Учените от МГИК обясняват как измененията на климата в голяма степен са причината за появата на екстремни метеорологични явления, наводнения, тежки горещи вълни и суши, загуба и изчезване на видове, както и топенето на полярните ледени шапки и повишаването на морското равнище

Изхвърлянето на огромни количества парникови газове в атмосферата през последните 100 години са основната причина за глобалното затопляне. Ако до преди 20 до 50 години глобалното затопляне и климатичните аномалии се приемаха като нещо абстрактно, което ще се случи след много години, сега вече е ясно, че поради неглижиране на проблема нашето поколение ще станем свидетели на тези пагубни за природата и човека ефекти.   

Защо преходът към чиста енергетика е толкова важен

Както вече посочихме, производството на електроенергия от фосилни горива е основен замърсител и генератор на парникови газове. Ако това не се промени скоро, щетите, които човекът нанася на природата с дейността си, ще бъдат необратими. Разликата в задържането на темпа на глобално затопляне под 1,5 градуса по Целзий и затопляне с до 2,7 градуса по Целзий до края на века ще е дали малките островни държави ще продължат да съществуват или ще останат под морското равнище. И това отново не е хипотетично, а е проблем поставен и обсъждан на срещата COP26 на ООН.

Пределно ясно е, че човечеството не може да продължава по този начин. В отговор на проблемите с глобалното затопляне огромна част от държавите по света в последните години приеха планове и цели за намаляване на своя въглероден отпечатък. Ключова част от тях е преминаването към въглеродно неутрална икономика и зелена енергия. За да се ограничи замърсяването с парникови емисии и да се стимулира чистата енергетика бяха въведени CO2 квоти, които всеки производител трябва да заплати, в зависимост от това колко емисии е генерирал. Целта на тези квоти е да покачи себестойността на електроенергията, произведена от изкопаеми горива, и да се финансира развитието на чистите технологии в енергетиката.

Фосилните горива са лимитиран природен ресурс, чиято цена неминуемо ще се покачва с намаляването им във времето. Слънцето, вятъра и водата са неизчерпаем и възобновяем природен ресурс, който веднъж построен е на практика безплатен. 

Технологиите за производство на зелена енергия се развиха неимоверно много в последните 10 години и някои от тях вече могат да генерират електроенергия на по-ниска себестойност от конвенционалните производители на електроенергия. Като добавим повишаващите се цени както на фосилните горива, така и на CO2 квотите, в близко бъдеще няма да има голяма икономическа логика да се произвежда различна енергия от зелената. 

Кои са факторите, които променят енергетиката:

Нека разгледаме няколко фактора, които биха повлияли на индустрията в близкото бъдеще.

  • Вятърна и слънчева енергия- В последните години при производството на електроенергия от вятърни и слънчеви фотоволтаични инсталации се наблюдава значителен растеж. Междувременно разходите, свързани с това производство, вече станаха по-конкурентни на разходите за електроенергия от изгарянето на изкопаеми горива.
  • Електрификация и масовото навлизане на чистата енергетика – Напредъкът на електрификацията през следващите десетилетия ще засили преминаването към възобновяеми източници. Електрификацията на европейската и световната промишленост, сгради и транспорт, базирана на възобновяеми източници, ще позволи намаляването на свързаните с енергията емисии на въглероден диоксид с 90 процента до 2050 г., според някои прогнози.
  • Системи за съхранение на енергия – Съхранението на енергия ще бъде от съществено значение за прехода към декарбонизирана икономика, основана на възобновяеми енергийни източници. Тъй като електричеството, генерирано от вятърна или слънчева енергия, не винаги е налично в необходимите количества, трябва да можем да го съхраняваме. В допълнение към познатите ни вече добре работещи решения, като например помпено-акумулиращите централи, редица други технологии ще играят важна роля в бъдещето — новите технологии за акумулаторни батерии, акумулирането на топлинна енергия или „зеления“ водород.

Стимулиране на инвестициите във ВЕИ проекти

Колкото повече се инвестира в изграждането на мощности за производствво на зелена енергия, толкова по-бързо ще се развие технологията и ще навлезе масово, а цената й ще става все по-ниска поради икономиите от мащаба. 

В следствие на прехода към чиста енергетика ще получим евтина и незамърсяваща природата електроенергия, като едновременно с това ще решим в много голяма степен и сериозния проблем с глобалното затопляне поради емитираните парникови газове.

В тези динамични времена се оказва, че чистата енергия е най-добрият дългосрочен избор за много консуматори. Тя не само позволява да се достигнат целите за опазване на околната среда, но и може да е свързана с естествено ценово предимство. В България зелената енергия се свързва с високи цени, но истината е, че това възприятие е част от миналото. Затова все повече консуматори от корпоративния свят се обръщат към зелената енергия и Дългосрочните договори за изкупуване на електроенергия (Private PPAs). 

TОКИ е практически първият български търговец, предложил такъв стандартизиран продукт. С тях се постигат няколко положителни ефекта като това консуматорът да си подсигури част или дори цялото необходимо потребявано количество електроенергия, да постига силна предвидимост на разходите и да реализира спестявания на фона на дългогодишните прогнози и очаквания за нарастващите цени. Частните дългосрочни договори гарантират стимул към потребителите и с това, че са освободени от такса „Задължение към обществото“.

Научете повече за Дългосрочните договори за изкупуване на електроенергия предлагани от ТОКИ.

Споделете:

Facebook
LinkedIn
Email
Още по темата