loader image

Бъдещето на зелената енергия

03-10-2021 | Зелен ток

През последния век електроенергията се превърна в универсална и основна “суровина” за всеки бизнес – от най-малкия до големите индустриални производители. Всеки ползва електроенергия и разходите за нея се превръщат във все по-притеснително перо от всеки бизнес бюджет – от цената й, през доставката й до предвидимостта на разходите. За щастие технологиите в енергетиката вече са се развили до степен, в която зелената енергия решава ако не всички, то голяма част от гореизброените притеснения.

Какво е зелена енергия?

Не всяка технология за производство на електроенергия е еднаква с оглед на въглеродния си отпечатък и щетите, които причинява на околната среда. Накратко – зелената енергия, наричана още чиста енергия, е енергия произведена от неизчерпаеми или напълно възобновяеми източници и с нулеви въглеродни емисии, както и енергия, спестена чрез мерки за енергийна ефективност.  

Към настоящият момент на глобално ниво най-голям дял производители на електроенергия работят с изкопаеми фосилни горива. Производството на електроенергия от фосилни горива, основно въглища, е отговорно за генерирането на около две трети от парниковите емисии на планетата. Парниковите емисии в атмосферата, от своя страна, имат основна роля за глобалното затопляне и климатичните промени.

При производството на зелена енергия не се отделят парникови емисии, не се замърсява природата и не се отделя трайно замърсяващи и опасни отпадъци. Основните източници на чиста енергия са слънцето, вятърът и водата – напълно възобновяеми ресурси, които по никакъв начин не понасят вреда от процеса на производство на електроенергия. 

Как по-ниските емисии ще помогнат за климатичните промени?

Последният доклад на Междуправителствената експертна група по климатичните промени на ООН (IPCC), публикуван през август 2021 г., отправя най-сериозните до момента предупреждения, че човешката дейност категорично е затоплила планетата и че изменението на климата сега е широко разпространено, бързо и засилващо се. Учените от МГИК обясняват как измененията на климата в голяма степен са причината за появата на екстремни метеорологични явления, наводнения, тежки горещи вълни и суши, загуба и изчезване на видове, както и топенето на полярните ледени шапки и повишаването на морското равнище.

Изхвърлянето на огромни количества парникови газове в атмосферата през последните 100 години са основната причина за глобалното затопляне. Ако до преди 20 до 50 години глобалното затопляне и климатичните аномалии се приемаха като нещо абстрактно, което ще се случи след много години, сега вече е ясно, че поради неглижиране на проблема нашето поколение ще станем свидетели на тези пагубни за природата и човека ефекти.   

Защо преходът към чиста енергетика е толкова важен

Както вече посочихме, производството на електроенергия от фосилни горива е основен замърсител и генератор на парникови газове. Ако това не се промени скоро, щетите, които човекът нанася на природата с дейността си, ще бъдат необратими. Разликата в задържането на темпа на глобално затопляне под 1,5 градуса по Целзий и затопляне с до 2,7 градуса по Целзий до края на века ще е дали малките островни държави ще продължат да съществуват или ще останат под морското равнище. 

Пределно ясно е, че човечеството не може да продължава по този начин. В отговор на проблемите с глобалното затопляне огромна част от държавите по света в последните години приеха планове и цели за намаляване на своя въглероден отпечатък. Ключова част от тях е преминаването към въглеродно неутрална икономика и зелена енергия. За да се ограничи замърсяването с парникови емисии и да се стимулира чистата енергетика бяха въведени CO2 квоти, които всеки производител трябва да заплати, в зависимост от това колко емисии е генерирал. Целта на тези квоти е да покачи себестойността на електроенергията, произведена от изкопаеми горива, и да се финансира развитието на чистите технологии в енергетиката.

Фосилните горива са лимитиран природен ресурс, чиято цена неминуемо ще се покачва с намаляването им във времето. Слънцето, вятъра и водата са неизчерпаем и възобновяем природен ресурс, който веднъж построен е на практика безплатен. 

Технологиите за производство на зелена енергия се развиха неимоверно много в последните 10 години и някои от тях вече могат да генерират електроенергия на по-ниска себестойност от конвенционалните производители на електроенергия. Като добавим повишаващите се цени както на фосилните горива, така и на CO2 квотите, в близко бъдеще няма да има голяма икономическа логика да се произвежда различна енергия от зелената. 

Кои са факторите, които променят енергетиката:

Нека разгледаме няколко фактора, които биха повлияли на индустрията в близкото бъдеще.

  • Вятърна и слънчева енергия- В последните години при производството на електроенергия от вятърни и слънчеви фотоволтаични инсталации се наблюдава значителен растеж. Междувременно разходите, свързани с това производство, вече станаха по-конкурентни на разходите за електроенергия от изгарянето на изкопаеми горива.
  • Електрификация и масовото навлизане на чистата енергетика – Напредъкът на електрификацията през следващите десетилетия ще засили преминаването към възобновяеми източници. Електрификацията на европейската и световната промишленост, сгради и транспорт, базирана на възобновяеми източници, ще позволи намаляването на свързаните с енергията емисии на въглероден диоксид с 90 процента до 2050 г., според някои прогнози.
  • Системи за съхранение на енергия – Съхранението на енергия ще бъде от съществено значение за прехода към декарбонизирана икономика, основана на възобновяеми енергийни източници. Тъй като електричеството, генерирано от вятърна или слънчева енергия, не винаги е налично в необходимите количества, трябва да можем да го съхраняваме. В допълнение към познатите ни вече добре работещи решения, като например помпено-акумулиращите централи, редица други технологии ще играят важна роля в бъдещето — новите технологии за акумулаторни батерии, акумулирането на топлинна енергия или „зеления“ водород.

Стимулиране на инвестициите във ВЕИ проекти

Колкото повече се инвестира в изграждането на мощности за производствво на зелена енергия, толкова по-бързо ще се развие технологията и ще навлезе масово, а цената й ще става все по-ниска поради икономиите от мащаба. 

В следствие на прехода към чиста енергетика ще получим евтина и незамърсяваща природата електроенергия, като едновременно с това ще решим в много голяма степен и сериозния проблем с глобалното затопляне поради емитираните парникови газове.

В тези динамични времена се оказва, че чистата енергия е най-добрият дългосрочен избор за много консуматори. Тя не само позволява да се достигнат целите за опазване на околната среда, но и може да е свързана с естествено ценово предимство. В България зелената енергия се свързва с високи цени, но истината е, че това възприятие е част от миналото. Затова все повече консуматори от корпоративния свят се обръщат към зелената енергия и Дългосрочните договори за изкупуване на електроенергия (Private PPAs). 

TОКИ е практически първият български търговец, предложил такъв стандартизиран продукт. С тях се постигат няколко положителни ефекта като това консуматорът да си подсигури част или дори цялото необходимо потребявано количество електроенергия, да постига силна предвидимост на разходите и да реализира спестявания на фона на дългогодишните прогнози и очаквания за нарастващите цени. Частните дългосрочни договори гарантират стимул към потребителите и с това, че са освободени от такса „Задължение към обществото“.

Научете повече за Дългосрочните договори за изкупуване на електроенергия предлагани от ТОКИ.

Още по темата…

PPA в Европа

PPA в Европа

Въпреки трудния за много бизнеси период, броят на PPA сделките продължи да расте и вече все повече и повече фирми активно работят за интегриране на устойчиви енергийни решения и постигане на добър ESG рейтинг. Tози рейтинг много зависи от  въглеродния отпечатък на...

Батериите за съхранение на електроенергия от ВЕИ

Батериите за съхранение на електроенергия от ВЕИ

Декарбонизирането на енергийния сектор е едно от най-важните предизвикателства пред индустрията напоследък. Въглищата, нефтът и природният газ са едни от основните източници на електроенергия в световен мащаб, но те са и основният източник на замърсяване на въздуха и...