loader image

Какво е търговец на ток и каква е неговата роля на свободния пазар?

10-01-2022 | Uncategorized @bg, Свободен пазар

Търговията на ток се свежда до покупка и продажба на определени количества електрическа енергия през Енергийна Борса или чрез двустранни договори директно с производителите. Купувачите традиционно са търговците на ток, както и най-големите консуматори на енергия. Търговците са лицензирани дружества в сферата на търговията с електрическа енергия. Лицензът се издава от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).

Какво е свободен пазар?

Свободният енергиен пазар е специална търговска среда, при която продавачи и купувачи могат свободно да търгуват помежду си с електрическа енергия в съответствие с регулациите за сектора. Това позволява на всички небитови потребителите да договарят купуването на електрическа енергия директно от производителя (ако потребителите имат голяма консумация и отговарят на изискванията на регулацията) или чрез лицензирани търговци на електроенергия. Така пред всички фирми се открива възможността да направят своя избор както на доставчик, така и на условията и цените за доставка на електроенергия. Постигат се оптимални условия за доставка и балансиране.

Доставката на фирмите, които все още не са сключили договор с търговец на свободния пазар, както и на тези на които избрания търговец спира да доставя електроенергия преминават автоматично към т.нар. Доставчик от последна инстанция (ДПИ).

Кои са участниците в свободния пазар?

Производители

Произвеждат електрическа енергия от различни източници и я продават на борсов пазар на електрическа енергия или на търговци на електрическа енергия и крайни клиенти.

Собственик на електропреносната мрежата: Електроенергийния системен оператор (ECO)

Собственика на мрежата осъществява централизираното оперативно управление, контролира и координира организацията на пазара на електрическа енергия и отговаря за предаването на електрическа енергия от производителя към потребителя и за балансирането на подаденото и консумираното количество електроенергия. ЕСО ЕАД има ангажимент също така да развива и управлява инвестициите в мрежата. ЕСО ЕАД е собственост на Българския енергиен холдинг, който е 100% собственост на българската държава.

Обществен доставчик

Дружеството „Национална електрическа компания“ ЕАД (НЕК), лицензирано да осъществява дейността „обществена доставка на електрическа енергия“.

Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР)

Комисията за енергийно и водно регулиране е независим специализиран държавен орган, осъществяващ регулиране на дейностите в енергетиката и водоснабдяването, съгласно Закона за енергетика.

Енергоразпределителни предприятия/дружества (EРП)

Енергоразпределителните компании имат ангажимент да стопанисват електрическата мрежа. Те отговаря за нейната поддръжка, отчитането на електромерите и осигуряването на качеството на услугата. Компанията която е отговорна за мрежата, по която енергията достига до вашата точка на потребление, зависи от района, в който се намирате – не можете да изберете разпределителна компания.

Търговец (доставчик) на електрическа енергия

Лицензирано дружество, което купува електрическа енергия от производители, от организирания борсов пазар на електрическа енергия или други търговци и снабдява потребители на пазара по свободно договорени цени. Разнообразието от търговци предполага и разнообразие от оферти. Така клиентите имат възможност да открият услугата, която се доближава най-много до техните изисквания.

Координатор на балансираща група

Лицензирани дружества, вписани в регистъра на координаторите на балансиращи групи на ЕСО, които изчисляват небалансите на отделните членове на балансиращата група. Преразпределят разходи или приходи в резултат на осъществените процеси по сетълмент на участниците съгласно общите принципи за участие в балансиращата група и утвърдена методика.

Оператор на електроразпределителна мрежа (ОРМ)

Дружеството, което е лицензирано да осъществява дейността „разпределение на електрическа енергия по електроразпределителна мрежа“ и да отговаря за работата на електроразпределителна мрежа, за нейната поддръжка, развитието й на дадена територия и за връзките й с други мрежи, както и за проверка на условията и предоставянето на достъп до електроразпределителната мрежа на клиенти, заявили смяна на доставчик. В българия електроразпределителната мрежа се оперира от 4 дружества според региона – EVN, ЧЕЗ, ЕНЕРГО-ПРО и Електроразпределение Златни Пясъци.

Доставчик от последна инстанция (ДПИ)

Лицензирано дружество, което осигурява снабдяване с електрическа енергия в случаите, когато клиентите, които са задължени да изберат доставчик от свободния пазар, все още не са го направили или търговецът спре да им доставя електроенергия по някаква причина. Ролята на ДПИ в България приемат дружествата-търговци, принадлежащи към бизнес групите на ЕРП-та.

Потребител (краен клиент)

Всички, от индустрии до домакинства, които получават електричество от електропреносната мрежа. За да може да купи електричество, потребителят трябва да има не само споразумение с търговец на електроенергия, но също така да е присъединен към електропреносната мрежа. Домакинствата все още не са задълени да преминат към свободния пазар, а получават доставките си чрез т.нар. регулиран пазар, на който ценовите условия се определят от КЕВР. За момента за домакинствата е финансово по-изгодно да получават доставките си от регулирания пазар.

Преход към свободен пазар

Договор за доставка на електрическа енергия с търговец от свободен пазар за небитови клиенти може да се сключи с всеки един от тези търговци, който притежава лицензия за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“. Информация за всички доставчици на електрическа енергия е налична на сайта на Комисията за енергийно и водно регулиране. Всеки небитов клиент сам избира доставчика, с който да сключи договор за доставка на електроенергия, след предоставяне на оферти и свободно договаряне.
Направените промени, касаещи свободния пазар в Закона за енергетиката от 2020 г. са в съответствие с изискванията на Директива (ЕС) 2019/944 на Европейския парламент и Съвета от 5 юни 2019 година относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и за изменение на Директива 2012/27/ЕС. Подробна информация за това може да бъде открита на официалната платформа на Министерството на енергетиката.

Търговец на електроенергия и неговата роля

Търговците на електроенергия осъществяват връзката между производителите на енергия и крайните клиенти. Тяхната роля се състои в това да предоставят изгодни за своите клиенти условия, като им гарантират сигурност и надеждност на доставката.

В общия случай, особено за повечето, по-малки консуматори, търговците извършват прогнозиране и балансиране на отклоненията в консумацията на своите клиенти, като поемат част от финансовия риск за реализираните небаланси. Клиентът заплаща консумираната от него електрическа енергия, като покрива и разходите за балансиране. При тези потребители – обичайно присъединени към електроразпределителната мрежа на ниско напрежение – продажбата на електрическа енергия се извършва на основа на равнопоставени условия, като всички процедури свързани с администриране и управление на товарови графици, балансиране, внасяне на мрежови такси, акциз и добавка „Задължения към обществото“, се извършват от търговците.

Какви са изискванията и кой може да бъде търговец на електроенергия?

Всеки търговец, притежаващ лицензия за извършване на дейността „Търговия с електрическа енергия“ издадена от КЕВР, е търговец на електроенергия, често наричан и доставчик. Лиценз се издава на юридически лица, които могат да докажат че познават пазара на електроенергия и регулиращите го закони и нормативни разпоредби в България, както и че притежават необходимите технически, финансови, човешки и други ресурси, за да търгуват с електроенергия и да управлява съответния документооборот, и свързаните с дейността парични потоци, данъци и такси.

Речник

Договор за комбинирани услуги (ДКУ)

Договор, който урежда взаимоотношенията между търговец на електрическа енергия и краен потребител, чийто предмет, съгласно чл.20 от Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ), е:

  • продажбата на електрическа енергия по свободно договорени цени;
  • участието на Клиента в стандартната балансираща група на Търговеца;
  • заплащането от Клиента към Търговеца на всички мрежови такси и услуги: достъп и пренос до/през електропреносната и електроразпределителната мрежа и „Задължения към обществото“;
  • условията и редът за прекратяване или прекъсване на снабдяването с електрическа енергия;
  • отговорностите на страните при неизпълнение на задълженията им по договора.

Точка на доставка

Точката на присъединяване на производителя/потребителя към електроразпределителната мрежа.

Измервателна Точка Номер (ИТН)

Уникален код, който се дава от Оператора на разпределителната мрежа (ОРМ) и идентифицира обекта, в който се използва електрическа енергия.

Такса „Задължения към обществото“

Заплаща се от всички крайни клиенти, потребители на електрическа енергия. Приходите от нея се събират във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ (ФСЕС) и се изразходват за стимулиране на производството на енергия от възобновяеми източници, високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия и за разходи свързани със споразумения за изкупуване на електрическа енергия. Цената на такса „Задължение към обществото“ (ЦЗО) се определя ежегодно с решения на КЕВР и е еднаква за всички потребители.

Електропреносна мрежа

Съвкупност от електропроводи и електрически уредби, които служат за пренос на електрическата енергия на дълги разстояния, трансформирането ѝ от високо на средно напрежение и преразпределението на електроенергийни потоци. Отговорност за функционирането и поддръжката ѝ носи Електроенергийният системен оператор (ЕСО)

Електроразпределителна мрежа

Взаимосвързана система от електропроводи, електрически уредби и кабелни линии, която служи за пренос на средно и ниско напрежение в урегулираните региони. Чрез нея се осигурява доставка на електроенергия до крайните потребители. Тя е собственост и се поддържа от ОРМ, които са лицензирани от КЕВР и са разделени на териториален принцип.

Мрежови услуги

Услугите за достъп до електропреносната мрежа, пренос на електрическа енергия през електропреносната мрежа, достъп до електроразпределителните мрежи, пренос на електрическа енергия през електроразпределителните мрежи и други услуги, осигурявани от мрежовите оператори на преносната и разпределителната мрежа. Цената на тези услуги се определя ежегодно с решения на КЕВР.

Балансираща група

Всеки участник на пазара на електроенергия има ангажимент да прогнозира потреблението/производството си. Отклоненията на реално консумираното/произведено количество от прогнозата формира т.н. небаланс, който може да бъде излишък и недостиг и се санкционират финансово. За да се намалят индивидуалните небаланси, потребителите се обединяват в Балансиращи групи, които агрегират количествата потребена и произведена енергия от всички членове на групата и така намаляват и разходите си за балансиране. Търговците на електроенергия поемат ангажимента за прогнозиране на потреблението/производството на своите клиенти и за включването им балансираща група.

Небаланс

Отклонението между количествата електрическа енергия по регистрираните графици за потребление и утвърдените измерени стойности за консумирани количества електрическа енергия / Това е разликата между прогнозното потребление/производство и реално отчетеното от уредите за търговско измерване (електромерите).

Възобновяеми Енергийни Източници (ВЕИ)

Съоръжения, които преобразуват в енергия ресурси, които се приемат за естествено възстановяващи се или за практически неизчерпаеми. Възобновяеми ресурси са слънчевата светлина, вятърът, дъждът, приливите, геотермалната енергия и други.

Фотоволтаична Електрическа Централа (ФЕЦ) или Фотоволтаичен парк (ФВП) 

Вид слънчева електроцентрала, която използва фотоволтаични клетки (слънчеви батерии) за произвеждане на електричество.

Водноелектрическа централа (ВЕЦ)

Електрическа централа, използваща енергията от водна маса за произвеждане на електричество.

Атомна Електрическа Централа (АЕЦ)

Съоръжение за производство на електричество с използване на енергия, отделяна при разпад на ядрено гориво, при условията на контролирана верижна реакция. В основата си представлява ТЕЦ, която използва ядрен реактор за производство на топлинна енергия, която се използва за производство на пара за задвижване на турбини.

Закон за енергетика (ЗЕ)

Приложимия Закон за енергетика, последно обн. в Държавен вестник.

Закон за енергията от възобновяеми енергийни източници (ЗЕВИ)

Приложимия Закон за енергията от възобновяеми енергийни източници, последно обн. в Държавен вестник.

Правила за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) 

Правилата за търговия с електрическа енергия приети с решение на КЕВР, последно обн. в Държавен вестник.

Още по темата…

Революция в енергетиката – защо да не чакам вече на опашка пред енергото

Революция в енергетиката – защо да не чакам вече на опашка пред енергото

Докато опашките пред енергото се вият, а цените на електроенергията варират, на теб всъщност ти е нужен единствено достъп до лаптоп! Свободният пазар на електроенергия за бизнес потребители в България отдавна е факт, а с него и възможността да избереш доставчик, който...

Как да разчетем фактурите си за ток?

Как да разчетем фактурите си за ток?

Да разбереш фактурата си за ток понякога може да бъде предизвикателна задача. ТОКИ, като търговец на електроенергия, обаче, цели да помогне на клиентите си да разберат по-добре своите сметки за електроенергия. В тази статия ще разгледаме заедно някои от ключовите...

Как да пестим енергия – наръчник за заведения

Как да пестим енергия – наръчник за заведения

Независимо дали имате пицария, китайски ресторант или уютна, традиционна механа, количеството енергия, което използвате за готвене, отопление и климатизация, и осветление формира голяма част от Вашите месечни разходи. Ето защо е важно да сте сигурни, че не плащате...