Какво е търговец на ток и каква е неговата роля на свободния пазар?

Търговията на ток се свежда до покупка и продажба на определени количества електрическа енергия през Енергийна Борса или чрез двустранни договори директно с производителите. Купувачите традиционно са търговците на ток, както и най-големите консуматори на енергия. Търговците са лицензирани дружества в сферата на търговията с електрическа енергия. Лицензът се издава от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).

Какво е свободен пазар?

Свободният енергиен пазар е специална търговска среда, при която продавачи и купувачи могат свободно да търгуват помежду си с електрическа енергия в съответствие с регулациите за сектора. Това позволява на всички небитови потребителите да договарят купуването на електрическа енергия директно от производителя (ако потребителите имат голяма консумация и отговарят на изискванията на регулацията) или чрез лицензирани търговци на електроенергия. Така пред всички фирми се открива възможността да направят своя избор както на доставчик, така и на условията и цените за доставка на електроенергия. Постигат се оптимални условия за доставка и балансиране.

Доставката на фирмите, които все още не са сключили договор с търговец на свободния пазар, както и на тези на които избрания търговец спира да доставя електроенергия преминават автоматично към т.нар. Доставчик от последна инстанция (ДПИ).

Кои са участниците в свободния пазар?

Производители

Произвеждат електрическа енергия от различни източници и я продават на борсов пазар на електрическа енергия или на търговци на електрическа енергия и крайни клиенти.

Собственик на електропреносната мрежата: Електроенергийния системен оператор (ECO)

Собственика на мрежата осъществява централизираното оперативно управление, контролира и координира организацията на пазара на електрическа енергия и отговаря за предаването на електрическа енергия от производителя към потребителя и за балансирането на подаденото и консумираното количество електроенергия. ЕСО ЕАД има ангажимент също така да развива и управлява инвестициите в мрежата. ЕСО ЕАД е собственост на Българския енергиен холдинг, който е 100% собственост на българската държава.

Обществен доставчик

Дружеството „Национална електрическа компания“ ЕАД (НЕК), лицензирано да осъществява дейността „обществена доставка на електрическа енергия“.

Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР)

Комисията за енергийно и водно регулиране е независим специализиран държавен орган, осъществяващ регулиране на дейностите в енергетиката и водоснабдяването, съгласно Закона за енергетика.

Енергоразпределителни предприятия/дружества (EРП)

Енергоразпределителните компании имат ангажимент да стопанисват електрическата мрежа. Те отговаря за нейната поддръжка, отчитането на електромерите и осигуряването на качеството на услугата. Компанията която е отговорна за мрежата, по която енергията достига до вашата точка на потребление, зависи от района, в който се намирате – не можете да изберете разпределителна компания.

Търговец (доставчик) на електрическа енергия

Лицензирано дружество, което купува електрическа енергия от производители, от организирания борсов пазар на електрическа енергия или други търговци и снабдява потребители на пазара по свободно договорени цени. Разнообразието от търговци предполага и разнообразие от оферти. Така клиентите имат възможност да открият услугата, която се доближава най-много до техните изисквания.

Координатор на балансираща група

Лицензирани дружества, вписани в регистъра на координаторите на балансиращи групи на ЕСО, които изчисляват небалансите на отделните членове на балансиращата група. Преразпределят разходи или приходи в резултат на осъществените процеси по сетълмент на участниците съгласно общите принципи за участие в балансиращата група и утвърдена методика.

Оператор на електроразпределителна мрежа (ОРМ)

Дружеството, което е лицензирано да осъществява дейността „разпределение на електрическа енергия по електроразпределителна мрежа“ и да отговаря за работата на електроразпределителна мрежа, за нейната поддръжка, развитието й на дадена територия и за връзките й с други мрежи, както и за проверка на условията и предоставянето на достъп до електроразпределителната мрежа на клиенти, заявили смяна на доставчик. В българия електроразпределителната мрежа се оперира от 4 дружества според региона – EVN, ЧЕЗ, ЕНЕРГО-ПРО и Електроразпределение Златни Пясъци.

Доставчик от последна инстанция (ДПИ)

Лицензирано дружество, което осигурява снабдяване с електрическа енергия в случаите, когато клиентите, които са задължени да изберат доставчик от свободния пазар, все още не са го направили или търговецът спре да им доставя електроенергия по някаква причина. Ролята на ДПИ в България приемат дружествата-търговци, принадлежащи към бизнес групите на ЕРП-та.

Потребител (краен клиент)

Всички, от индустрии до домакинства, които получават електричество от електропреносната мрежа. За да може да купи електричество, потребителят трябва да има не само споразумение с търговец на електроенергия, но също така да е присъединен към електропреносната мрежа. Домакинствата все още не са задълени да преминат към свободния пазар, а получават доставките си чрез т.нар. регулиран пазар, на който ценовите условия се определят от КЕВР. За момента за домакинствата е финансово по-изгодно да получават доставките си от регулирания пазар. 

Преход към свободен пазар

Договор за доставка на електрическа енергия с търговец от свободен пазар за небитови клиенти може да се сключи с всеки един от тези търговци, който притежава лицензия за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“. Информация за всички доставчици на електрическа енергия е налична на сайта на Комисията за енергийно и водно регулиране. Всеки небитов клиент сам избира доставчика, с който да сключи договор за доставка на електроенергия, след предоставяне на оферти и свободно договаряне.
Направените промени, касаещи свободния пазар в Закона за енергетиката от 2020 г. са в съответствие с изискванията на Директива (ЕС) 2019/944 на Европейския парламент и Съвета от 5 юни 2019 година относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и за изменение на Директива 2012/27/ЕС. Подробна информация за това може да бъде открита на официалната платформа на Министерството на енергетиката. 

Търговец на електроенергия и неговата роля

Търговците на електроенергия осъществяват връзката между производителите на енергия и крайните клиенти. Тяхната роля се състои в това да предоставят изгодни за своите клиенти условия, като им гарантират сигурност и надеждност на доставката.

В общия случай, особено за повечето, по-малки консуматори, търговците извършват прогнозиране и балансиране на отклоненията в консумацията на своите клиенти, като поемат част от финансовия риск за реализираните небаланси. Клиентът заплаща консумираната от него електрическа енергия, като покрива и разходите за балансиране. При тези потребители – обичайно присъединени към електроразпределителната мрежа на ниско напрежение – продажбата на електрическа енергия се извършва на основа на равнопоставени условия, като всички процедури свързани с администриране и управление на товарови графици, балансиране, внасяне на мрежови такси, акциз и добавка „Задължения към обществото“, се извършват от търговците. 

Какви са изискванията и кой може да бъде търговец на електроенергия?

Всеки търговец, притежаващ лицензия за извършване на дейността „Търговия с електрическа енергия“ издадена от КЕВР, е търговец на електроенергия, често наричан и доставчик. Лиценз се издава на юридически лица, които могат да докажат че познават пазара на електроенергия и регулиращите го закони и нормативни разпоредби в България, както и че притежават необходимите технически, финансови, човешки и други ресурси, за да търгуват с електроенергия и да управлява съответния документооборот, и свързаните с дейността парични потоци, данъци и такси.

Речник

Договор, който урежда взаимоотношенията между търговец на електрическа енергия и краен потребител, чийто предмет, съгласно чл.20 от Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ), е:

  • продажбата на електрическа енергия по свободно договорени цени;
  • участието на Клиента в стандартната балансираща група на Търговеца;
  • заплащането от Клиента към Търговеца на всички мрежови такси и услуги: достъп и пренос до/през електропреносната и електроразпределителната мрежа и „Задължения към обществото“;
  • условията и редът за прекратяване или прекъсване на снабдяването с електрическа енергия;
  • отговорностите на страните при неизпълнение на задълженията им по договора.

Точката на присъединяване на производителя/потребителя към електроразпределителната мрежа.

Уникален код, който се дава от Оператора на разпределителната мрежа (ОРМ) и идентифицира обекта, в който се използва електрическа енергия.

Заплаща се от всички крайни клиенти, потребители на електрическа енергия. Приходите от нея се събират във Фонд “Сигурност на електроенергийната система” (ФСЕС) и се изразходват за стимулиране на производството на енергия от възобновяеми източници, високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия и за разходи свързани със споразумения за изкупуване на електрическа енергия. Цената на такса „Задължение към обществото“ (ЦЗО) се определя ежегодно с решения на КЕВР и е еднаква за всички потребители.

Съвкупност от електропроводи и електрически уредби, които служат за пренос на електрическата енергия на дълги разстояния, трансформирането ѝ от високо на средно напрежение и преразпределението на електроенергийни потоци. Отговорност за функционирането и поддръжката ѝ носи Електроенергийният системен оператор (ЕСО)

Взаимосвързана система от електропроводи, електрически уредби и кабелни линии, която служи за пренос на средно и ниско напрежение в урегулираните региони. Чрез нея се осигурява доставка на електроенергия до крайните потребители. Тя е собственост и се поддържа от ОРМ, които са лицензирани от КЕВР и са разделени на териториален принцип.

Услугите за достъп до електропреносната мрежа, пренос на електрическа енергия през електропреносната мрежа, достъп до електроразпределителните мрежи, пренос на електрическа енергия през електроразпределителните мрежи и други услуги, осигурявани от мрежовите оператори на преносната и разпределителната мрежа. Цената на тези услуги се определя ежегодно с решения на КЕВР.

Всеки участник на пазара на електроенергия има ангажимент да прогнозира потреблението/производството си. Отклоненията на реално консумираното/произведено количество от прогнозата формира т.н. небаланс, който може да бъде излишък и недостиг и се санкционират финансово. За да се намалят индивидуалните небаланси, потребителите се обединяват в Балансиращи групи, които агрегират количествата потребена и произведена енергия от всички членове на групата и така намаляват и разходите си за балансиране. Търговците на електроенергия поемат ангажимента за прогнозиране на потреблението/производството на своите клиенти и за включването им балансираща група.

Отклонението между количествата електрическа енергия по регистрираните графици за потребление и утвърдените измерени стойности за консумирани количества електрическа енергия / Това е разликата между прогнозното потребление/производство и реално отчетеното от уредите за търговско измерване (електромерите).

Съоръжения, които преобразуват в енергия ресурси, които се приемат за естествено възстановяващи се или за практически неизчерпаеми. Възобновяеми ресурси са слънчевата светлина, вятърът, дъждът, приливите, геотермалната енергия и други. 

Вид слънчева електроцентрала, която използва фотоволтаични клетки (слънчеви батерии) за произвеждане на електричество.

Електрическа централа, използваща енергията от водна маса за произвеждане на електричество.

Съоръжение за производство на електричество с използване на енергия, отделяна при разпад на ядрено гориво, при условията на контролирана верижна реакция. В основата си представлява ТЕЦ, която използва ядрен реактор за производство на топлинна енергия, която се използва за производство на пара за задвижване на турбини.

Приложимия Закон за енергетика, последно обн. в Държавен вестник.

Споделете:

Facebook
LinkedIn
Email
Още по темата