loader image

Как да разчетем фактурите си за ток?

23-02-2023 | Свободен пазар

Да разбереш фактурата си за ток понякога може да бъде предизвикателна задача. ТОКИ, като търговец на електроенергия, обаче, цели да помогне на клиентите си да разберат по-добре своите сметки за електроенергия. В тази статия ще разгледаме заедно някои от ключовите компоненти на фактурата за ток и ще обясним за какви цели се начисляват.

Активна енергия

Един от ключовите компоненти на вашата фактура е активната енергия. Това е количеството, което консумирате на вашия бизнес или дом. Активната енергия обикновено се измерва в киловатчаса (кВтч). Във вашата фактура за електроенергия ще видите количеството електроенергия, която сте употребили през отчетния период, както и цената на кВтч, по която сте таксувани.

Търговска надбавка и/или административна такса

Стойността на административната такса и/или търговската надбавка включва разходите за балансиране на електроенергията и административно обслужване на клиентите и се определят и получават от търговеца на електроенергия.

Търговската надбавка е фиксирана стойност или %, който се добавя от търговеца към цената за всеки кВтч консумирана електроенергия.

За разлика от търговската надбавка, административната такса не е пряко обвързана с количеството консумирана електроенергия. Тя е фиксирана сума и се начислява на месечна база за всеки обект.

Обикновено офертите с фиксирана административна такса на ТОКИ са ограничени за обекти с конкретна консумация – например до 10 МВтч на месец. Това е така, за да сме сигурни, че административната такса ще покрие разходите за обслужване и балансиране.

Във всички случаи, екипът ни се стреми винаги да предлага гъвкави ценови планове, които да са съобразени с административната и икономическа обстановка и да дават предимство за нашите клиенти и възможност за ефективно планиране и управление на разходите.

АБОНАМЕНТНИ ПЛАНОВЕ | ТОКИ

Акциз

Акцизът е данък, който се налага от държавата върху определени стоки или услуги. Стойността на акциза за електрическа електроенергия се определя веднъж годишно и e еднакъв за всички потребители, независимо от търговеца.

Акцизът се начислява от търговеца на електроенергия в месечната фактура на клиента, след което цялата му стойност се разплаща от търговеца към държавата.

Приходите, генерирани от акцизи, често се използват за финансиране на конкретни програми или инициативи, като здравеопазване или подобрения на инфраструктурата.

Мрежови такси и услуги

Включва стойността на услугите за дистрибуция на електрическа енергия. Тези такси се определят от Комисията за енергийно и водно регулиране и са еднакви за всички потребители.

Търговецът разплаща стойността на тези услуги към Електроразпредлителните предприятия, като целта на тези средства е за поддръжка и развитие на инфраструктурата, за да се гарантира постоянно и качествено разпределение на електроенергията в България.

Такса „Задължение към обществото“

Държавна такса, която се заплаща от всички крайни клиенти, потребители на електрическа енергия. Приходите от нея се събират във Фонд “Сигурност на електроенергийната система” (ФСЕС) и се изразходват за стимулиране на производството на енергия от възобновяеми източници, високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия и за разходи свързани със споразумения за изкупуване на електрическа енергия.

Процес по физическата доставка на електроенергия

Физическото снабдяване с електроенергия включва сложен процес, който започва с производството на електроенергия в електроцентралите. Електричеството се генерира чрез използването на различни енергийни източници, като въглища, природен газ, ядрена енергия или възобновяеми източници като вятърна, слънчева или водноелектрическа енергия. След като електричеството бъде генерирано, то се предава по електропроводи с високо напрежение до подстанции, откъдето след това се разпределя към местните разпределителни мрежи. Оттам електричеството се доставя до отделни домове и предприятия чрез мрежа от електропроводи и трансформатори.

Процесът на доставка на електроенергия от електроцентралите до отделните потребители е силно регулиран и внимателно наблюдаван, за да се гарантира, че е безопасен и надежден.

Научете повече за участниците в този процес и тяхната роля ТУК.

Още по темата…

Компенсации заради високите цени на електроенергия от 1 януари 2023

Компенсации заради високите цени на електроенергия от 1 януари 2023

В ДВ брой: 90, от дата 11.11.2022 г. беше обнародвано решение за възлагане на Министерския съвет да приеме програма за предоставяне на компенсации на небитовите крайни клиенти на електроенергия, прието от 48-ото Народно събрание на 8 ноември 2022 г. Според решението,...