loader image

Компенсации заради високите цени на електроенергия от 1 януари 2023

05-01-2023 | Новини, Свободен пазар, Уведомления

В ДВ брой: 90, от дата 11.11.2022 г. беше обнародвано решение за възлагане на Министерския съвет да приеме програма за предоставяне на компенсации на небитовите крайни клиенти на електроенергия, прието от 48-ото Народно събрание на 8 ноември 2022 г.

Според решението, Компенсацията за крайните небитови клиенти е в размер 100% от разликата между реалната средномесечна борсова цена на сегмента „Ден напред“ на „Българска независима енергийна борса“ ЕАД, за съответния месец и базова цена в размер на 200 лв./МВтч.

1. Възлага на Министерския съвет да приеме програма за предоставяне на компенсации, свързани с цените на електрическата енергия на небитовите крайни клиенти съгласно чл. 36б, ал. 1, т. 4 от Закона за енергетиката за периода от 1 януари 2023 г. до 31 декември 2023 г. и при спазване на правилата за държавните помощи.
2. Компенсацията е в размер 100 на сто от разликата между реалната средномесечна борсова цена на сегмента „ден напред“ на „Българска независима енергийна борса“ – ЕАД, за съответния месец и:
2.1. базова цена в размер на 200 лв./MWh за крайните небитови клиенти, присъединени в мрежа високо напрежение.
Крайните небитови клиенти високо напрежение да бъдат компенсирани за разликата между базовата цена 200 лв./MWh и средната пазарна цена за базов товар на сегмента „ден напред“ на „Българска независима енергийна борса“, умножена по коефициент 0.8, за количествата, върху които се дължи цена „задължения към обществото“.
Коефициентът да бъде повишен с 0.1 при:
– доказани инвестиции в енергийна ефективност през последните три години, верифицирани с доклад от лицензирана за извършване на енергийни обследвания фирма;
– издадени удостоверения за енергийни спестявания на база прилагане на методики за енергийна ефективност на името на юридическото лице, получаващо компенсациите, и доказващи поне 10 % намаляване на потреблението на енергия на годишна база;
– извършено енергийно и техническо обследване ведно с договор за изпълнение на посочените в доклада от обследванията мерки за енергийна ефективност.
Коефициентът да бъде повишен с 0.1 при:
– доказани инвестиции във възобновяеми енергийни източници, покриващи минимум 20 % от собственото потребление на клиента през последните три години, доказани с уведомление до мрежовия оператор и договор за присъединяване, както и данни за намалено потребление на база месечни фактури;
– договор за изграждане на инсталация за възобновяема енергия за собствено потребление със срок на изпълнение в рамките на настоящата година. Правото за прилагане на повишен коефициент се утвърждава от Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР). Увеличението на коефициента при посочените условия се допуска след представяне на изброените доказателства. В случай че при последваща проверка от АУЕР се установи злоупотреба, следва крайният клиент да внесе във Фонда за сигурност на енергийната система сумата на неправомерно надвзетите допълнителни компенсации, увеличена пет пъти.
2.2. базова цена в размер на 200 лв./MWh за крайните небитови клиенти, присъединени в мрежа ниско и средно напрежение.
3. Не се изплаща компенсацията на небитовите крайни клиенти с цени под съответните базови цени.

Пример*: Ако средномесечната борсова цена за даден месец е в размер на 482лв./МВтч, размерът на компенсацията за съответния месец ще бъдe:

482.00 – 200.00 = 282.00 лв./МВтч

Както и до сега, сумата на компенсациите ще бъде приспадана от крайната сума за плащане в месечната фактура, без промяна в начина на отчитане. Повече информация за това как се формират сметките за електроенергия и как се отчитат компенсациите можете да прочетете ТУК.

*Примерна фактура:

*Цитираната цена на МВтч е примерна

 

За да разберете повече как това се отразява на вашия ценови план и какви възможности предлагаме, моля свържете се с нашите специалисти.

Още по темата…

Революция в енергетиката – защо да не чакам вече на опашка пред енергото

Революция в енергетиката – защо да не чакам вече на опашка пред енергото

Докато опашките пред енергото се вият, а цените на електроенергията варират, на теб всъщност ти е нужен единствено достъп до лаптоп! Свободният пазар на електроенергия за бизнес потребители в България отдавна е факт, а с него и възможността да избереш доставчик, който...

Как да разчетем фактурите си за ток?

Как да разчетем фактурите си за ток?

Да разбереш фактурата си за ток понякога може да бъде предизвикателна задача. ТОКИ, като търговец на електроенергия, обаче, цели да помогне на клиентите си да разберат по-добре своите сметки за електроенергия. В тази статия ще разгледаме заедно някои от ключовите...