Компенсациите заради високите цени на електроенергията от 1 юли 2022

В ДВ брой: 52, от дата 5.7.2022 г. беше обнародван Законът за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., приет от 47-ото Народно събрание на 30 юни 2022 г. С параграф 23 на закона се въвеждат новите правила за изплащане на компенсации на бизнеса заради високите цени на електроенергията:

§ 23. (1) Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ компенсира небитовите крайни клиенти на електрическа енергия в размер 100 на сто от разликата между реалната средномесечна борсова цена на сегмента „ден напред“ на „БНЕБ“ – ЕАД, за съответния месец и базовата цена в размер 250 лв./MWh за периода от 1 юли 2022 г. до 31 декември 2022 г.

(2) Не се изплаща компенсацията по ал. 1 за клиенти с цени под базовата цена от 250 лв./MWh.

(3) На клиенти с цена, надвишаваща базовата с по-малка сума от размера на компенсацията, изчислена по реда на ал. 1, се изплаща компенсация в намален размер, така че резултативната цена за клиента след компенсиране да не е по-ниска от 250 лв./MWh.

До този момент компенсациите се формираха всеки месец според одобрени от Министерски съвет и Министерство на енергетиката програми. Както и до сега, търговците на електроенергия ще включват компенсациите служебно в месечната фактура, без промяна в начина на отчитане*.

При текущите изключително волатилни пазарни условия тази компенсация от страна на правителството цели да защити потребителите от екстремно високи цени. По същество новите разпоредби относно компенсациите осигуряват ефективен хедж (стабилна непроменяема цена) на всички небитови потребители около 250 лева/МВтч, като са възможни относително леки отклонения над това ценово ниво в зависимост от конкретната почасова консумация и ценообразуване. Тъй като компенсацията ще се променя всеки месец спрямо средната борсова цена, най-сигурният начин да се възползвате напълно е да преминете на ценови план, който също е обвързан с цената на сегмента „ден напред“ на БНЕБ.

За да разберете повече как това се отразява на вашия ценови план и какви възможности предлагаме, моля свържете се с нашите специалисти.

*Примерна фактура:

Споделете:

Facebook
LinkedIn
Email
Още по темата