Всичко за компенсациите от Министерство на енергетиката заради високите цени на електроенергията

Във връзка с рязкото покачване на цените на електроенергията на борсовите пазари в Европейския Съюз от края на 2021, българското правителство, чрез Министерството на енергетиката, прилага мерки за компенсации на бизнеса. Целта е да се облекчат небитовите потребители на електроенергия в България, като се намалят разходите им за електроенергия в месеците с най-високо потребление и най-високи текущи цени. До момента са изплатени компенсациите за месеците от октомври 2021 г. Всеки търговец на електроенергия е задължен след сключване на Договор с Министерство на eнергетиката да отрази служебно компенсацията във фактурите на своите клиенти.

Много потребители обаче все още остават не добре информирани за механизмите за изплащане на компенсациите и за начина на осчетоводяване на съответната компенсация.

В тази връзка и за Ваше улеснение, бихме искали да споделим отговори на някои от най-често задаваните въпроси от страна на нашите клиенти:

Как се формират компенсациите?

Компенсациите за небитови потребители на електроенергия се формират според одобрените от Министерски съвет и Министерство на енергетиката механики.

(обновено на 05.01.2023) Считано от 01.01.2023 компенсацията за крайните небитови клиенти е в размер 100% от разликата между реалната средномесечна борсова цена на сегмента „ден напред“ на „Българска независима енергийна борса“ ЕАД, за съответния месец и базова цена в размер на 200 лв./МВтч. 

Кога и как фирмите ще получат компенсациите?

Компенсациите се включват служебно от търговеца на електроенергия в месечната фактура, която издават към своите клиенти. Търговците имат ангажимент да подадат нужната информация за потреблението на своите клиенти към Министерство на енергетиката и да приспаднат съответните суми от издадените фактури към крайните потребители.

Клиентите получават информация за конкретните суми, с които са компенсирани, като допълнителни редове във фактурата, издадена от търговеца, с който имат сключен договор за доставка на електроенергия. Компенсацията се изчислява съобразно одобрената методика – изразходваната електроенергия за съответния месец, умножено по сумата, определена от изпълнителната власт за компенсация на МВтч.

Как се осчетоводяват компенсациите?

Важно е да се има предвид, че съгласно указанията на Националната агенция по приходите (НАП) сумата на компенсациите се приспада от крайната сума за плащане, но не намалява данъчната основа на фактурата. С други думи ДДС се начислява върху цялата стойност на фактурата и едва след това се изважда съответната сума, с която се компенсира конкретния клиент.

Във фактурите издадени от ТОКИ, след общата сума за плащане с ДДС се посочва компенсацията като по този начин се намалява сумата за плащане и не се променя отразяването на фактурата в дневника за покупки.

Съгласно ЗДДС:
Компенсацията се изчислява на база консумираната активната електроенергия, върху която се изчисляват такси „Ззадължение към обществото“ и акциз, като не включва ДДС.
Според параграф 1, т.15 от допълнителните разпоредби на ЗДДС:
„Субсидии и финансирания, пряко свързани с доставка“ са субсидиите и финансиранията, чието отпускане е пряко обвързано с цената на предоставяни стоки или услуги. Не са субсидии и финансирания, пряко свързани с доставка, субсидиите и финансиранията, предназначени единствено за:
а) покриване на загуби;
б) финансиране на разходи, включително за придобиване или ликвидация на активи.

Съгласно ЗКПО:
Чл. 25. За целите на определяне на данъчния финансов резултат, когато в този закон е посочено, че приход (разход) или печалба (загуба) е признат за данъчни цели в годината на счетоводното му отчитане, с него не се преобразува счетоводният финансов резултат за текущата или следващи години.

Според СС 20 получената държавна помощ е признат приход за данъчни цели и не следва да се преобразува финансовият резултат в годишната данъчна декларация на дружеството.

ВИЖТЕ ТУК ПРИМЕРНА ФАКТУРА

Необходимо ли е клиентите на ТОКИ да предоставят някакви документи и/или информация, за да получат компенсации?

Не, няма необходимост клиентите на ТОКИ да предприемат каквито и да е действия. Фактурите на клиентите ще включват съответните компенсации за месеца, като администрацията на всички процеси свързани с изчисляването им и отпускането им е наш ангажимент.


Научете повече за продуктите и услугите на ТОКИ

Споделете:

Facebook
LinkedIn
Email
Още по темата