Всичко за компенсациите от Министерство на енергетиката заради високите цени на електроенергията

Във връзка с рязкото покачване на цените на електроенергията на борсовите пазари в Европейския Съюз в края на 2021, българското правителство, чрез Министерството на енергетиката, прие програма за компенсации на бизнеса за месеците от октомври 2021 до март 2022 г. включително. Целта на тази мярка е да се облекчат небитовите потребители на електроенергия в България, като се намалят разходите им за електроенергия в месеците с най-високо потребление и най-високи текущи цени. До момента са изплатени компенсациите по фактурите за месеците октомври и ноември на 2021 г. и поетапно предстоят да бъдат изплащани тези от декември 2021 г. до март 2022 г., а вероятно и по-нататък. Всеки търговец на електроенергия е задължен след сключване на Договор с Министерство на eнергетиката да отрази служебно компенсацията във фактурите на своите клиенти.

Много потребители обаче все още остават не добре информирани за механизмите за изплащане на компенсациите и за начина на осчетоводяване на съответната компенсация.

В тази връзка и за Ваше улеснение, бихме искали да споделим отговори на някои от най-често задаваните въпроси от страна на нашите клиенти:

Как се формират компенсациите?

Компенсациите за небитови потребители на електроенергия се формират според одобрените от Министерски съвет и Министерство на енергетиката механика.

От началото на 2022 компенсациите се изчисляват според условията на нова Програма, приета с РМС 30/25.01.2022:

Размерът на предвидената подкрепа по Програмата за периода от 1 януари 2022 г. до 31 януари 2022 г. е фиксирана сума на един MWh на базата на количествата активна електрическа енергия, върху която се начислява цена „Задължение към обществото, като в сумата не е включен ДДС. Този размер на компенсацията ще се изчислява като 75% от разликата между реалната средномесечна борсова цена на сегмента „ден напред” на БНЕБ за месец януари* и базовата цена 185,59 лв./ MWh (средна цена базов товар, пазар „ден напред”, БНЕБ юли 2021 г.). Компенсация за клиенти с цени под базовата цена не се предвижда.

(добавено на 07.03.2022) Същата програма беше одобрена с РМС 105/02.03.2022 г. и за периода от 01 февруари 2022 до 31 март 2022. 

(добавено на 07.04.2022) Същата програма беше одобрена с РМС 202/06.04.2022 г. и за периода до 30 април 2022. 

(добавено на 03.06.2022) Същата програма беше одобрена с РМС 356/01.06.2022 г. и за периода до 31 юни 2022. 

Можете да се запознаете с пълния текст на Програмата тук.

Компенсацията за януари 2022г. е в размер на 141.21 лева за МВтч.

(добавено на 07.03.2022) Компенсацията за февруари 2022 е в размер на136.28 лева за МВтч.

(добавено на 05.04.2022) Компенсацията за март 2022 е в размер на 226.40 лева на МВтч.

(добавено на 09.05.2022) Компенсацията за април 2022 е в размер на 116.08 лева на МВтч.

(добавено на 03.06.2022) Компенсацията за май 2022 е в размер на 155.71 лева за МВтч.

(добавено на 06.07.2022) Компенсацията за юни 2022 е в размер на 188.71 лева за МВтч.

(добавено на 14.07.2022) С параграф 23 на Законът за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., приет на 30 юни 2022 г. се въвеждат новите правила за изплащане на компенсации на бизнеса заради високите цени на електроенергията. Повече за размера на компенсациите научете тук.

Кога и как фирмите ще получат компенсациите?

Компенсациите се включват служебно от търговеца на електроенергия в месечната фактура, която издават към своите клиенти. Търговците имат ангажимент да подадат нужната информация за потреблението на своите клиенти към Министерство на енергетиката и да приспаднат съответните суми от издадените фактури към крайните потребители.

Клиентите получават информация за конкретните суми, с които са компенсирани, като допълнителни редове във фактурата, издадена от търговеца, с който имат сключен договор за доставка на електроенергия. Компенсацията се изчислява съобразно одобрената методика – изразходваната електроенергия за съответния месец, умножено по сумата, определена от изпълнителната власт за компенсация на МВтч.

Как се осчетоводяват компенсациите?

Важно е да се има предвид, че съгласно указанията на Националната агенция по приходите (НАП) сумата на компенсациите се приспада от крайната сума за плащане, но не намалява данъчната основа на фактурата. С други думи ДДС се начислява върху цялата стойност на фактурата и едва след това се изважда съответната сума, с която се компенсира конкретния клиент.

Във фактурите издадени от ТОКИ, след общата сума за плащане с ДДС се посочва компенсацията като по този начин се намалява сумата за плащане и не се променя отразяването на фактурата в дневника за покупки.

Съгласно ЗДДС:
Компенсацията се изчислява на база консумираната активната електроенергия, върху която се изчисляват такси „Ззадължение към обществото“ и акциз, като не включва ДДС.
Според параграф 1, т.15 от допълнителните разпоредби на ЗДДС:
„Субсидии и финансирания, пряко свързани с доставка“ са субсидиите и финансиранията, чието отпускане е пряко обвързано с цената на предоставяни стоки или услуги. Не са субсидии и финансирания, пряко свързани с доставка, субсидиите и финансиранията, предназначени единствено за:
а) покриване на загуби;
б) финансиране на разходи, включително за придобиване или ликвидация на активи.

Съгласно ЗКПО:
Чл. 25. За целите на определяне на данъчния финансов резултат, когато в този закон е посочено, че приход (разход) или печалба (загуба) е признат за данъчни цели в годината на счетоводното му отчитане, с него не се преобразува счетоводният финансов резултат за текущата или следващи години.

Според СС 20 получената държавна помощ е признат приход за данъчни цели и не следва да се преобразува финансовият резултат в годишната данъчна декларация на дружеството.

Необходимо ли е клиентите на ТОКИ да предоставят някакви документи и/или информация, за да получат компенсации?

Не, няма необходимост клиентите на ТОКИ да предприемат каквито и да е действия. Фактурите на клиентите ще включват съответните компенсации за месеца, като администрацията на всички процеси свързани с изчисляването им и отпускането им е наш ангажимент.

В крайна сметка – колко ще платите за ток?

Нека разгледаме хипотетичен пример за небитов потребител, с точка на потребление в София, със сключен договор с търговец на свободния пазар с фиксирана цена 430 лв./МВтч, консумирал 1 МВтч електроенергия през януари 2022:

  • Базова цена за ползване на компенсация: 185.59 лв./МВтч
  • Средномесечна борсова цена на сегмента „Ден напред” на БНЕБ за месец януари 2022: 373.87 лв./МВтч
  • Компенсация: 75%*(373.87-185.59)=141.21 лв./МВтч
  • Сума която потребителят дължи за активна електроенергия (без ДДС и други начисления): 430 – 141.21 = 288.79 лв./МВтч
 
Към тази сума се дължат и съответните такси и данъци, като всички те, включително и ДДС се начисляват, преди да се извади сумата за компенсации:
 

отчитане на компенсации


*Очаква се този механизъм да се запази и за последващите месеци

Споделете:

Facebook
LinkedIn
Email
Още по темата

Перфета: Занаятчийски шоколад с енергия от ТОКИ

Време е за нещо сладко? ТОКИ вече опита ръчно изработените шоколадови комплименти от Перфета. А как и защо те се довериха на ТОКИ, прочетете тук.

Прочети повече