loader image

Всичко за компенсациите от Министерство на енергетиката заради високите цени на електроенергията

05-01-2023 | Uncategorized @bg, Свободен пазар

Електроенергийните разходи на бизнеса са важен фактор за конкурентоспособността.  Програмата за компенсации за небитови потребители на електроенергия, обаче, не е активна от началото на 2024 г. ТОКИ, разбира се, е тук да информира при евентуални бъдещи промени по темата. А как се формираха компенсациите, можете да прочетете тук. 

Във връзка с рязкото покачване на цените на електроенергията на борсовите пазари в Европейския Съюз от края на 2021, българското правителство, чрез Министерството на енергетиката, прилага мерки за компенсации на бизнеса. Целта е да се облекчат небитовите потребители на електроенергия в България, като се намалят разходите им за електроенергия в месеците с най-високо потребление и най-високи текущи цени. До момента са изплатени компенсациите за месеците от октомври 2021 г. Всеки търговец на електроенергия е задължен след сключване на Договор с Министерство на eнергетиката да отрази служебно компенсацията във фактурите на своите клиенти.

Много потребители обаче все още остават не добре информирани за механизмите за изплащане на компенсациите и за начина на осчетоводяване на съответната компенсация.

В тази връзка и за Ваше улеснение, бихме искали да споделим отговори на някои от най-често задаваните въпроси от страна на нашите клиенти:

Как се формират компенсациите?

Компенсациите за небитови потребители на електроенергия се формират според одобрените от Министерски съвет и Министерство на енергетиката механики.

(обновено на 05.01.2023) Считано от 01.01.2023 компенсацията за крайните небитови клиенти е в размер 100% от разликата между реалната средномесечна борсова цена на сегмента „ден напред“ на „Българска независима енергийна борса“ ЕАД, за съответния месец и базова цена в размер на 200 лв./МВтч. 

Кога и как фирмите ще получат компенсациите?

Компенсациите се включват служебно от търговеца на електроенергия в месечната фактура, която издават към своите клиенти. Търговците имат ангажимент да подадат нужната информация за потреблението на своите клиенти към Министерство на енергетиката и да приспаднат съответните суми от издадените фактури към крайните потребители.

Клиентите получават информация за конкретните суми, с които са компенсирани, като допълнителни редове във фактурата, издадена от търговеца, с който имат сключен договор за доставка на електроенергия. Компенсацията се изчислява съобразно одобрената методика – изразходваната електроенергия за съответния месец, умножено по сумата, определена от изпълнителната власт за компенсация на МВтч.

Как се осчетоводяват компенсациите?

Важно е да се има предвид, че съгласно указанията на Националната агенция по приходите (НАП) сумата на компенсациите се приспада от крайната сума за плащане, но не намалява данъчната основа на фактурата. С други думи ДДС се начислява върху цялата стойност на фактурата и едва след това се изважда съответната сума, с която се компенсира конкретния клиент.

Във фактурите издадени от ТОКИ, след общата сума за плащане с ДДС се посочва компенсацията като по този начин се намалява сумата за плащане и не се променя отразяването на фактурата в дневника за покупки.

Съгласно ЗДДС:
Компенсацията се изчислява на база консумираната активната електроенергия, върху която се изчисляват такси „Ззадължение към обществото“ и акциз, като не включва ДДС.
Според параграф 1, т.15 от допълнителните разпоредби на ЗДДС:
„Субсидии и финансирания, пряко свързани с доставка“ са субсидиите и финансиранията, чието отпускане е пряко обвързано с цената на предоставяни стоки или услуги. Не са субсидии и финансирания, пряко свързани с доставка, субсидиите и финансиранията, предназначени единствено за:
а) покриване на загуби;
б) финансиране на разходи, включително за придобиване или ликвидация на активи.

Съгласно ЗКПО:
Чл. 25. За целите на определяне на данъчния финансов резултат, когато в този закон е посочено, че приход (разход) или печалба (загуба) е признат за данъчни цели в годината на счетоводното му отчитане, с него не се преобразува счетоводният финансов резултат за текущата или следващи години.

Според СС 20 получената държавна помощ е признат приход за данъчни цели и не следва да се преобразува финансовият резултат в годишната данъчна декларация на дружеството.

ВИЖТЕ ТУК ПРИМЕРНА ФАКТУРА

Необходимо ли е клиентите на ТОКИ да предоставят някакви документи и/или информация, за да получат компенсации?

Не, няма необходимост клиентите на ТОКИ да предприемат каквито и да е действия. Фактурите на клиентите ще включват съответните компенсации за месеца, като администрацията на всички процеси свързани с изчисляването им и отпускането им е наш ангажимент.


Научете повече за продуктите и услугите на ТОКИ

Още по темата…

Революция в енергетиката – защо да не чакам вече на опашка пред енергото

Революция в енергетиката – защо да не чакам вече на опашка пред енергото

Докато опашките пред енергото се вият, а цените на електроенергията варират, на теб всъщност ти е нужен единствено достъп до лаптоп! Свободният пазар на електроенергия за бизнес потребители в България отдавна е факт, а с него и възможността да избереш доставчик, който...

Как да разчетем фактурите си за ток?

Как да разчетем фактурите си за ток?

Да разбереш фактурата си за ток понякога може да бъде предизвикателна задача. ТОКИ, като търговец на електроенергия, обаче, цели да помогне на клиентите си да разберат по-добре своите сметки за електроенергия. В тази статия ще разгледаме заедно някои от ключовите...

Как да пестим енергия – наръчник за заведения

Как да пестим енергия – наръчник за заведения

Независимо дали имате пицария, китайски ресторант или уютна, традиционна механа, количеството енергия, което използвате за готвене, отопление и климатизация, и осветление формира голяма част от Вашите месечни разходи. Ето защо е важно да сте сигурни, че не плащате...