Общи условия на договора за комбинирани услуги при крайни клиенти със стандартизиран товаров профил и на договора за продажба на електрическа енергия на крайни клиенти с почасово измерване и участието им в стандартната балансираща група на „КЕР Токи Пауър“ АД

Глава първа.

Общи положения

Чл. 1.
(1) С настоящите Общи условия се регламентират:
1. договорите за комбинирани услуги между „КЕР Токи Пауър“ АД, EИК 206117083, със седалище и адрес на управлениe гр. София гр. София, п.к. 1000 р-н Средец бул. „Цар Освободител“ № 14, и крайни небитови или битови клиенти, присъединени към съответна електроразпределителна мрежа, за които се прилагат стандартизирани товарови профили и
2. (нов, 04.08.2021) договорите за продажба на електрическа енергия на крайни клиенти с почасово измерване и участието им в стандартната балансираща група на на „ КЕР Токи Пауър“ АД.
(2) В текстовете на Общите условия „ КЕР Токи Пауър“ АД, се нарича за краткост „Продавач“, небитовите/битови клиенти – „Клиент/и“, а двете страни общо – „Страните”.

Чл. 2.
(1) Продавачът осъществява дейност „търговия с електрическа енергия”, съгласно Лицензия за търговия с електрическа енергия No Л-525-15/ 25.09.2020 г., допълнена с права и задължения, свързани с дейността „координатор на стандартна балансираща група”, съгласно чл. 39, ал. 1, т.5 от Закона за енергетиката, издадена от Комисия за енергийно и водно регулирано.
(2) Продавачът е вписан като координатор на стандартна балансираща група в публичния регистър на независимия преносен оператор – „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, в съответствие с изискванията на Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ – издадени от Комисия за енергийно и водно регулиране) със статус „активен” и код 32X001100101677Y.
(3) Клиентите са физически или юридически лица, които купуват активна електрическа енергия за небитови нужди или за собствени битови нужди
(4) Клиентите са непреки или преки членове на стандартната балансираща група с координатор „ КЕР Токи Пауър“ АД, съгласно и в съответствие с ПТЕЕ и договореното между страните.

Чл. 3.
(1) (изм. 04.08.2021г.) Настоящите Общи условия уреждат:
1. Процедурата по сключване на Договор за комбинирани услуги/Договор за продажба на електрическа енергия и прехвърляне на Клиента в стандартната балансираща група на Продавача.
2. Правата и задълженията на страните по Договора за комбинирани услуги/Договора за продажба на електрическа енергия и участие в стандартната балансираща група на Продавача по:
а) продажбата на активна електрическа енергия по свободно договорени цени;
б) участието на клиента в стандартната балансираща група на Продавача и заплащането на разходите за небаланс;
в) заплащането от Клиента на мрежовите услуги: „достъп до електропреносната и/или електроразпределителната мрежа“, „пренос на електрическа енергия през електропреносната и/или електроразпределителната мрежа“;
г) условията и редът за прекратяване или прекъсване на снабдяването с електрическа енергия;
д) отговорностите на страните при неизпълнение на задълженията им.
(2) Продавачът извършва дейността си в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Дефиниции и съкращения

Чл. 4. По смисъла на настоящите Общи условия :
1. „Балансираща група“ е група от търговски участници, които са прехвърлили отговорността за балансиране на един координатор и към които се прилагат общите принципи за балансиране на този координатор, съгласно ПТЕЕ;
2. „Договор за комбинирани услуги/ДКУ“ е индивидуалният договор, при прилагане на настоящите общи условия, сключен между Продавача и Клиента, чийто предмет, съгласно чл.20 от Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ), е продажбата на електрическа енергия и плащането на всички използвани от крайния клиент услуги: „достъп до електропреносната и/или електроразпределителната мрежа“, „пренос на електрическа енергия през електропреносната и/или електроразпределителната мрежа“ и „отговорност за балансиране“;
3. (нов, 04.08.2021г.) „Договор за продажба на електрическа енергия/ДПЕ“ е индивидуалният договор, при прилагане на настоящите общи условия, сключен между Продавача и Клиент с обект/и с почасово измерване на електрическа енергия, чийто предмет е продажбата на електрическа енергия и прехвърляне отговорността за балансиране.
4. „Доставчик от последна инстанция /ДПИ“ е дружество, което е лицензирано за територията, на която се намира снабдявания Обект на Клиента, да извършва дейността „доставка на електрическа енергия на клиенти, които не са избрали друг доставчик или избраният доставчик не извършва доставка по независещи от клиента причини“, съгласно ЗЕ.
5. (нов, 04.08.2021г.) „Доставено количество електрическа енергия“ е количеството електрическа енергия:
а) измерено от средствата за търговско измерване за Обект СТП;
б) по регистрирани търговски графици или измерено от средствата за търговско измерване за Обект ПИ, съгласно договореното в ДПЕ;
6. (нов, 04.08.2021г.)„Договорено количество електрическа енергия“ е количество електрическа енергия (в Мвтч и/или кВтч), договорено между Продавача и Клиента в ДПЕ (за срока на договора и разпределено помесечно).
7. (нов, 04.08.2021г.) „Д“ е денят на доставка;
8. (нов, 04.08.2021г.) „Д-1” е денят, предхождащ деня за доставка (Д);
9. (нов, 04.08.2021г.) „Д-2“ е денят, предхождащ деня Д-1;
10. „Електрическа енергия“ е активна електрическата енергия, измервана кWh.
11. „Мрежови оператор“е съответният оператор на електропреносната и/или електроразпределителна мрежа, лицензиран от КЕВР, към чиято мрежа е присъединен снабдявания Обект на Клиента.
12. „Мрежови услуги“ са следните услуги: достъп до електропреносната мрежа, пренос на електрическа енергия през електропреносната мрежа, достъп до електроразпределителните мрежи, пренос на електрическа енергия през електроразпределителните мрежи и други услуги, осигурявани от НПО и мрежовите оператори.
13. „Независим преносен оператор/НПО“ е „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, лицензиран от КЕВР съгласно ЗЕ.
14. (изм. 04.08.2021г.) „Небаланс” е отклонението между количествата електрическа енергия по регистрираните графици за потребление, съгласно ПТЕЕ и утвърдените измерени стойности за потребено количества електрическа енергия за всеки отделен период на сетълмент, като
а) „Hебаланс излишък“ е количеството електрическа енергия, съставляващо разликата между количеството електрическа енергия по регистриран график за потребление за Обекта и измереното количество електрическа енергия със средството за търговско измерване, в случаите когато количеството по регистриран график превишава измереното количество;
б) „Небаланс недостиг“ е количеството електрическа енергия, съставляващо разликата между измереното количество електрическа енергия със средството за търговско измерване и количеството електрическа енергия по регистриран график за потребление за Обекта в случаите, когато измереното количество превишава количеството по регистриран график. При СТП се прилага предвиденото в ПТЕЕ.
15. (изм. 04.08.2021г.) „Обект/снабдяван Обект“ е обект на Клиента, за който се доставя електрическа енергия по ДКУ, съответно ДПЕ и който е: а) присъединен към съответната електроразпределителна мрежа, б) доставяната електрическа енергия за този обект се измерва със средство за търговско измерване, собственост на съответния мрежови оператор, в) към този обект се прилага стандартизиран товаров профил (Обект СТП) или електрическата енергия се измерва със СТИ с почасово измерване (Обект ПИ) и г) се идентифицира чрез специфичен за обекта идентификационен код (точка на измерване, ИТН – Измервателна Точка Номер, УИН). Този идентификационен код представлява постоянен буквено-цифров идентификационен код, определян от съответния мрежови оператор за всяко място на измерване на доставяна електрическа енергия към снабдявания Обект. За избягване на всяко съмнение всяка обособена по отношение на измерването на електрическа енергия електрическа инсталация на даден Клиент съставлява отделен Обект.
16. „Общи принципи“ – Общи принципи за разпределение на небалансите в рамките на стандартната балансираща група („Общи принципи”), с координатор „ КЕР Токи Пауър“ АД, които се прилагат към участниците в групата с цел определяне на разходите за небаланс на съответен участник и са публикувани на интернет страницата на Продавача, като за Клиентите със стандартизиран товаров профил се прилага принципа на „изцяло прехвърляне на отговорността за небаланс към координатора на балансиращата група (разходът за небаланс се включва в цената на продаваната активна електрическа енергия)“. Общите принципи се определят и променят едностранно от Продавача.
17. „Отчетен период“ е календарен месец, включващ периода от 00:00 часа на първия календарен ден на месеца до 24:00 часа на последния календарен ден на месеца или друг период, в зависимост от отчитането на потребената електрическа енергия чрез средствата за търговско измерване от съответния мрежови оператор.
18. (нов, 04.08.2021г.) „Почасово измерване“ е измерване на потребяваната електрическа енергия от средство за търговско измерване на всеки отделен период на сетълмент.
19. (нов, 04.08.2021г.) „Период на сетълмент е период от 1 час или друг период, съгласно обявеното от НПО в съответствие с ПТЕЕ.
20. „Стандартна балансираща група/СБГ“ е групата от търговски участници с координатор „ КЕР Токи Пауър“ АД, която отговаря на изискванията на ЗЕ и е регистрирана от независимия преносен оператор.
21. „Стандартизиран товаров профил“/ „СТП“ е конкретен стандартизиран товаров профил от стандартизираните товарови профили, които се прилагат от съответния мрежови оператор и който конкретен стандартизиран товаров профил е причислен към Обекта на Клиента, съгласно и в съответствие с ПТЕЕ.
22. „Средства за търговско измерване/СТИ“ са технически средства за измерване на електрическата енергия, доставена в точката на доставка, които технически средства са собственост на съответния мрежови оператор, към чиято мрежа е присъединен снабдявания Обект на Клиента.
23. „Точка/и на доставка“ са точките на присъединяване на снабдявания/ите Обекта/и на Клиента към електроразпределителната мрежа, като доставяната електрическа енергия се измерва със средства за търговско измерване, собственост на съответния мрежови оператор.
24. (нов, 04.08.2021г.) „Търговски (TPS график) график“ е почасов търговси график за потребление на енергия за съответен обект, който се изготвя и регистрира в деня Д -1, съгласно и в съответствие с ПТЕЕ.
25. „Ценови пакет“ са конкретни ценови оферти, предлагани от Продавача за определен от него период от време.
26. „Ценово решение на КЕВР“ е приложимото към съответен период решение на Комисията за енергийно и водно регулиране с което се определят/утвърждават цена „задължения към обществото“ (по чл.30, ал.1, т.17 от ЗЕ или друг съответен нормативен текст) и цените на мрежовите услуги за НПО и мрежовите оператори;
27. „ЗЕ“ е Законът за енергетиката, обн. ДВ. бр.107 от 9 декември 2003г., с всички последващи изменения и допълнения;
28. „ПТЕЕ“ са Правила за търговия с електрическа енергия, приети от Комисията за енергийно и водно регулиране на основание чл.91, ал.2 от Закона за енергетиката, обн. ДВ, бр. 66 от 26.07.2013г. с всички последващи изменения и допълнения.
29. „КЕВР“ е Комисията за енергийно и водно регулиране;
30. (нов, 04.08.2021г.) „БНЕБ“ е Българска независима енергийна борса АД;

Процедура по сключване на Договор за комбинирани услуги (ДКУ), Договор за продажба на електрическа енергия (ДПЕ) и прехвърляне на клиента в СБГ на Продавача

Чл. 5.
(1) Клиентът подава искане за сключване на ДКУ и избира предлаган ценови пакет за продажба на електрическа енергия по електронен път чрез електронна платформа на интернет страница: http://www.toki.bg, като предоставя и потвърждава следните данни на Продавача за сключване на договора:
1. За клиенти юридически лица – наименование, ЕИК, адрес на управление, адрес за кореспонденция, включително адрес на електронна поща, трите имена на лицето/лицата, представляващи юридическото лице по регистрация, а за клиенти физически лица – трите имена, ЕГН, постоянен адрес и адрес за кореспонденция, включително адрес на електронна поща;
2. Обектите, за които се сключва ДКУ, административен адрес на тези обекти и идентификационен код на всеки от Обектите;
3. Копие от издадена фактура за електрическа енергия през предходните два месеца от настоящия доставчик на Клиента.
(2) (нов, 04.08.2021г.) Клиент с почасово измерване, подава искане за сключване на ДПЕ. Искането може да бъде подадено по електронен път на електронната поща на Продавача, публикувана на интернет страница: http://www.toki.bg. Ведно с данните по ал.1, Клиентът предоставя на Продавача и данни за едногодишен период, предхождащ датата на подаване на искането за помесечното потребление на енергия и товаров профил на обекта, като Продавачът:
1. може да изиска допълнителна информация и документи за предоставяне на ценова оферта на Клиента, за изясняване на потреблението на Клиента и/или ако обекта на Клиента е с нестандартен товаров профил и/или други специфични особености или Клиента е с повече от един обекти;
2. предлага ценова оферта и проект на ДПЕ на Клиента.
(3) Липсата на задължения към настоящия доставчик на електрическа енергия на Клиента и настоящия координатор на балансираща група, на която Клиентът е член, е условие за подаване на искането по ал.1 и ал.2. Клиентът е отговорен за истинността и правилността на подаваните данни по ал.1 и ал.2, включително, че няма задължения към посочените лица.
(4) Клиентът подписва изпратения от Продавача по електронен път ДКУ, съответно ДПЕ по някои от следните начини:
1. чрез квалифициран електронен подпис на Клиента или на лице, представляващо Клиента по търговска регистрация, или
2. чрез подпис и изпращане на подписания договор в офис на Продавача.
(5) При подписване на ДКУ, съответно ДПЕ от упълномощено лице, пълномощникът представя и нотариално заверено пълномощно от Клиента.
(6) Клиентът се задължава да предостави информация и/или документи допълнително изискани от съответния мрежови оператор при осъществяване на процедурата по смяна на доставчика на електрическа енергия и координатор на балансираща група, съгласно ПТЕЕ.
(7) При подписване на договора, Продавачът изпраща по електронен път същия на Клиента на посочения от последния електронен адрес по ал.1.
(8) Продавачът предприема осъществяването на процедурите по смяна на доставчика/координатора на балансираща група по реда на ПТЕЕ, ако са налице условията за това.
(9) Продавачът не носи отговорност и не дължи обезщетение на Клиента:
1. ако Клиентът не е подписал и изпратил, съответно Продавачът не е получил Договора по ал.4, най-късно два работни дни преди 10-то число на съответен календарен месец, или;
2. ако подадените от Клиента данни са неточни, непълни или неверни и/или заявление за първоначална регистрация на пазара по свободно договорени цени и/или смяна на доставчика/координатор по ПТЕЕ не може да бъде подадено от Продавача до съответния мрежови оператор, или;
3. Клиентът има задължения към настоящия си доставчик на електрическа енергия и/или към настоящия координатор на балансираща група и/или когато процедурата по първоначална регистрация на пазара и/или смяна на доставчика/координатора бъде спряна или отказана от съответния мрежови оператор по мотивирано възражение от страна на настоящия му доставчик или по други причини, съгласно ПТЕЕ и действащото законодателство.
(10) (нов, 04.08.2021г.) При обект на Клиент, присъединен към мрежа „ниско напрежение“ с предоставена мощност до 100 kW, се прилага глава втора от тези Общи условия, освен ако в индивидуалния договор е уговорено друго.
(11) (нов, 04.08.2021г.) Ако при сключване на ДКУ, Клиентът не е предоставил или е предоставил неточна информация относно вида на СТИ, индивидуалният договор се счита сключен при условията на глава трета от тези Общи условия (при комбинирани услуги), като ако Клиентът откаже да подпише допълнително споразумение относно неуредените въпроси, Продавачът има право да спре доставките на електрическа енергия и да прекрати договора от 1-во число на следващия месец.

Глава втора.

Общи условия на договора за комбинирани услуги при крайни клиенти със стандартизиран товаров профил

Предмет на Договора за комбинирани услуги (ДКУ)

Чл. 6.
(1) Продавачът се задължава да продава, а Клиентът се задължава да купува количество активна електрическа енергия, измерено със средства за търговско измерване, при условията и сроковете по тези Общи условия и ДКУ, за Обекта/ите, индивидуализирани в ДКУ.
(2) Клиентът приема да участва в стандартната балансираща група на Продавача и прехвърля отговорността за балансиране по отношение на Обекта/ите, а Продавачът поема отговорността за балансиране на същите.
(3) Клиентът се задължава да заплаща на Продавача и всички мрежови услуги: „достъп до електропреносната и електроразпределителната мрежа“, „пренос на електрическа енергия през електропреносната и електроразпределителната мрежа“ .
(4) С договора за комбинирани услуги Клиентът упълномощава Продавача да сключи от негово име и за негова сметка договори със съответния мрежови оператор и с доставчика от последна инстанция, както и да подаде заявлението за първоначална регистрация на Клиента, съгласно ЗЕ.

Влизане в сила, срок и начало на изпълнение на ДКУ

Чл. 7.
(1) Продавачът и Клиентът подписват ДКУ при настоящите Общи условия, с който договарят цената на електрическата енергия, обекта/ите на Клиента, за които се доставя електрическата енергия, сроковете за плащане на дължимите от Клиента суми, упълномощаването на Продавача, съгласно чл.6, ал.4.
(2) Ако не е договорено друго в ДКУ, срокът на доставка е едногодишен от датата на влизане в сила на ДКУ.
(3) ДКУ влиза в сила на първо число на месеца, следващ непосредствено месеца, през който съответният мрежови оператор е завършил процедурите по смяна на доставчика и координатора на балансираща група и съответно Клиентът е регистриран като член на стандартната балансираща група на Продавача, съгласно и в съответствие с ПТЕЕ, с изключение на клаузите, регламентиращи упълномощаването на Продавача от страна на Клиента, които влизат в сила от датата на подписването му от страните. От датата на влизане в сила на договора, Продавачът започва доставка на електрическа енергия на Клиента.
(4) (изм. 04.08.2021г.) Сключеният ДКУ се удължава автоматично за нов едногодишен период, ако никоя от страните не възрази най – късно 30 дни преди изтичане срока на договора, че не желае автоматично подновяване на договора.
(5) (изм. 04.08.2021г.) Продавачът има право най-късно 30 дни преди изтичане на срока на ДКУ да предложи нова цена на електрическата енергия за нов едногодишен период. Ако в 5 (пет) дневен срок от предложението, Клиентът изрично отхвърли предложението, то ДКУ се прекратява с изтичане на първоначалния срок. Ако Клиентът приеме или не отговори в посочения срок, ДКУ се счита автоматично удължен за нов едногодишен период при цена, съгласно предложението на Продавача.

Чл. 8.
(1) Клиентът се съгласява Продавачът да инициира първоначалната регистрация на Клиента и смяната на доставчика/координатора, съгласно изискванията на ПТЕЕ, като извършва всички правни и фактически действия за това.
(2) Клиентът се задължава да оказва необходимото съдействие на Продавача за извършване на регистрацията на пазара на електрическа енергия и смяна на доставчика на електрическа енергия/координатора на балансираща група, като предоставя изискваната информация и/или документи в 2-дневен срок.
(3) Ако Клиентът не отстрани пречките за първоначална регистрация на пазара и/или не представи изискани документи и операторът на електроразпределителната мрежа не регистрира смяната на доставчика/координатора, Продавачът има право едностранно да прекрати договора за комбинирани услуги без предизвестие, като не носи отговорност за вредите и пропуснатите ползи, които Клиентът евентуално би претърпял.
(4) Продавачът не носи отговорност и не дължи обезщетение на Клиента в случаите на чл.5 ал.9 от тези общи условия.

Права и задължения на страните

Чл. 9. Клиентът има право:
1. да получава активна нетна електрическа енергия, при условията, сроковете и по цените, съгласно тези Общи условия и ДКУ;
2. да получава електронна фактура, съдържаща информация, съгласно тези Общи условия;
3. да поиска извършване на проверка от Продавача в случай на съмнения за неточна сметка за доставената електрическа енергия и/или други плащания;
4. да подава жалби и/или възражения до Продавача;
5. да получава информация за потреблението на електрическа енергия от Обектите си по ДКУ, съгласно изискванията на нормативните актове.

Чл. 10.
(1) Клиентът се задължава:
1. да приема електрическа енергия от Продавача в точката на доставка за срока на действие на ДКУ;
2. да заплаща редовно и в срок доставената активна електрическа енергия по цената, договорена в ДКУ;
3. да заплаща редовно и в срок всички дължими цени за мрежови услуги – „достъп до електропреносната и/или електроразпределителната мрежа“, „пренос на електрическа енергия през електропреносната и/или електроразпределителната мрежа“, както и цена „задължения към обществото“, дължимите данъци – акциз, ДДС, и други дължими по закон или административен акт суми, посочени в издадената от Продавача фактура;
4. да уведоми Продавача, в срок от 3 (три) работни дни предварително, при промяна:
а) на собствеността и/или правото на ползване или облигационното ползване на обекта/ите, посочени в ДКУ;
б) промяна на предназначението на обекта и характера на потребление на електрическата енергия и/или намаление, съответно увеличение на потреблението на енергия;
в) на лицата, които го представляват или са упълномощени да извършват действия по изпълнението на ДКУ;
г) на данните, необходими за издаване на фактура и в банковите сметки или промени по търговската регистрация на Клиента;
д) на данните за кореспонденция и др.
5. да спазва нормативните изисквания по Закона за енергетиката и свързаните с него подзаконови нормативни актове и общите и индивидуалните административни актове на КЕВР.
(2) (нов 04.08.2021г.) При неизпълнение на задължението по т.4, буква б), Клиентът дължи обезщетение на Продавача в размер на предизвиканите от Клиента разходи за небаланс.

Чл. 11. Продавачът се задължава:
1. да доставя на Клиента активна електрическа енергия за Обектите на клиента при условията и по цената ДКУ и тези Общи условия;
2. да изготвя и известява графици за потребление и обмен за СБГ, съгласно и в съответствие с ПТЕЕ;
3. да отговаря за небалансите на Клиента за Обекта/обектите и да урежда заплащане за своя сметка на разходите за балансиране, ако такива възникнат;
4. да създаде и поддържа база данни за Клиента при опазване на поверителността на информацията в стандартната балансираща група;
5. да издава и да изпраща електронна фактура/и, по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, за задълженията на Клиента за продадената електрическа енергия, за мрежовите услуги, такса „задължения към обществото“, акциз и ДДС;
6. да изпълнява техническите изисквания по отношение на средствата за комуникация, посочени в Известието за приемане на заявлението за регистрация от Независимият преносен оператор, относно поддържането, предаването и съхранението на данни във връзка с участието на пазара на балансираща енергия;
7. да не предоставя и да не разкрива на трети лица личните данни на Клиента, освен в предвидените в нормативен акт случаи;
8. да спазва нормативните изисквания по ЗЕ и свързаните с него подзаконови нормативни актове и общите и индивидуалните административни актове на КЕВР.

Чл. 12. Продавачът има право:
1. да изготвя единна прогноза за участниците в стандартната балансираща група.;
2. да получава точно и в срок дължимите суми по издадените фактури за продадената електрическа енергия, цените за мрежови услуги, цена „задължения към обществото“, акциз и ДДС.;
3. да поиска от съответния оператор на електроразпределителна мрежа да предприеме действия по преустановяване/временно прекъсване на преноса на електрическа енергия към обекта/ите на Клиента при забава за плащане на дължими суми по ДКУ. Всички разходи и такси, заплатени от Продавача на оператора на електроразпределителната мрежа във връзка с преустановяването и/или възстановяване на електрозахранването, са за сметка на Клиента и следва да бъдат възстановени на Продавача незабавно при поискване;
4. да възразява мотивирано срещу искане за смяна на координатор/доставчик от страна на Клиента в предвидените от действащата нормативна уредба случаи;
5. да издава и изпраща по електронен път електронни фактури, включително чрез електронна система за фактури. При използване на електронна система за фактури, Продавачът уведомява Клиента за достъпа до тази система;
6. да изисква от Клиента необходимата информация с оглед изпълнение на ДКУ, както и такава по чл.10, т.4 от настоящите Общи условия.

Цени. Мрежови услуги. Фактуриране и плащане

Чл. 13.
(1) Цената за продаваната електрическа енергия се определя в ДКУ и е с включен разход за небаланс за Обекта/ите на Клиента, освен ако в ДКУ изрично не е договорено друго.
(2) Клиентът заплаща за отчетен период доставеното количество електрическа енергия, измерено и отчетено от средствата за търговско измерване в точките на доставка на Обекта/ите на Клиента в съответствие с определената в ДКУ цена.
(3) Цената по ал. 1 не включва допълнително начисляваните акциз, данък добавена стойност, цените за мрежовите услуги и цена за „задължения към обществото“, определени с ценово решение на КЕВР или други такси и допълнителни задължения, които се дължат, съгласно действащото законодателство или актове на държавни органи от крайни клиенти на електрическа енергия.
(4) Продавачът начислява отделно във фактурата, която издава на Клиента, цена за „задължение към обществото“, акциз и данък добавена стойност, цените за мрежовите услуги и други дължими такси или добавки към цената на електрическата енергия. В случай, че Клиентът е задължен да заплаща и надбавка за използваната/отдадената реактивна електрическа енергия, то Клиентът заплаща и тази надбавка, ако това е предвидено, съгласно Рамковия договор между Продавача и съответния мрежови оператор по чл.23 от ПТЕЕ.
(5) В случай на промяна на размера, структурата и/или начина на заплащане на цените на мрежовите услуги, цена „задължения към обществото“, таксите и надбавки към цената на електрическата енергия, въвеждане на нови задължения и/или компоненти, постановени от КЕВР или друг компетентен орган, както и при промяна на законодателството, свързано с тези въпроси, то тези нововъведени цени или изменен размер на цените се прилагат между страните и се дължат от Клиента, считано от датата на влизане в сила на такава промяна.

Чл. 14. (изм. 04.08.2021г.) Когато в ДКУ е договорен ценови пакет с фиксирана цена на електрическата енергия, същата не подлежи на промяна за срока на действие договора, с изключение на следния случай:
1. Продавачът има право да измени цената на електрическата енергия, когато средната цена на пазарен сегмент „Ден напред“ на Българската независима енергийна борса за определен период, не-по кратък от 30-дни и не по-дълъг от 90 дни, се повиши с повече от 3% (три процента) от цената по ДКУ. Изменението на цената се извършва с писмено уведомление от Продавача към Клиента. Уведомлението се изпраща по електронен път в срок не по-късно от 2 (две) седмици преди датата, от която се прилага новата цена.
2. Клиентът, в срок до 7 (седем) дни от изпращане на уведомлението по т.1, изпраща на Продавача писмено съгласие за промяна на договорената цена или писмено едномесечно предизвестие за прекратяване на ДКУ. В случай, че в посочения срок Клиентът не изпрати нито писмено съгласие, нито предизвестие, счита се че е налице приемане от страна на Клиента и новата цена започва да се прилага по ДКУ от датата, посочена от Продавача в уведомлението.

Чл. 15.
(1) Продавачът издава за всеки отчетен период електронна фактура относно дължимото плащане от Клиента в български лева, при спазване на ЗДДС.
(2) (изм. 04.08.2021г.) Фактурата се издава до 10–число на месеца, следващ отчетния месец, но не по –рано от 2 работни дни след датата на получаване на информация от съответния мрежови оператор – собственик на средствата за търговско измерване за Обекта/ите на Клиента за измереното и отчетено количеството доставена електрическа енергия за отчетния период. Продавачът не носи отговорност за коректността на данните, предоставени от съответния мрежови оператор.
(3) Фактурата включва номера на средството за търговско измерване, периода на отчитане и сроковете за плащане на количеството доставена и измерена активна електрическа енергия, уговорената цена, дължимите суми за количеството доставена електрическа енергия, за мрежови услуги и за задължения към обществото по цени, съгласно ценово решение на КЕВР за съответния ценови период, както и сумите за всички други дължими нормативно определени и/или утвърдени добавки, включително акциз и ДДС, за съответния отчетен период. Във фактурата се посочват и банковите сметки, по които се извършва плащане от Клиента към Продавача.

Чл. 16.
(1) Продавачът изпраща издадената фактура по електронен път на адреса на електронната поща на Клиента или чрез електронна система за фактури. При използване на електронна система за фактури, Продавачът уведомява Клиента за достъпа до тази система.
(2) В случаите, когато Клиентът изиска фактура на хартиен носител, Продавачът изпраща оригиналът на фактурата по куриерска поща, като разходите за това са за сметка на Клиента.
(3) Неполучаването на изпратено съобщение с издадена фактура или неполучаване на фактура на хартиен носител по ал.2 не освобождава Клиента от задължението за заплати дължимите суми по нея в договорения срок.
(4) Клиентът има право да оспори стойността на фактурата в срок до 3 (три) работни дни от получаване на същата. Оспорването се прави писмено до Продавача. В срок от 3 (три) работни дни от получаване на оспорването Продавачът проверява издадената фактура и уведомява Клиента за резултата от проверката.
(5) Клиентът може да оспори измерените стойности пред съответния мрежови оператор в сроковете, съгласно ПТЕЕ и Правилата за измерване на количеството електрическа енергия. В тези случаи проверяването и корекцията на измерените стойности от страна на мрежовия оператор се извършва съгласно Правилата за измерване на количеството електрическа енергия.
(6) В случаите на основателно оспорване, както и в случаите на промяна в стойностите, след оспорване, корекция от мрежовия оператор на количествата измерена електрическа енергия, Продавачът издава съответно дебитно/кредитно известие и го изпраща на Клиента.
(7) Оспорването на издадена фактура и/или измерените стойности не освобождава Клиента от задължението за заплащането на сумите по издадена фактура в сроковете за плащане.

Чл. 17.
(1) Ако не е уговорено друго в ДКУ, Клиентът се задължава да заплати на Продавача дължимите суми по издадената фактура/и в български лева в срок до 10 (десет) дни от датата на изпращане на фактурата, но не по-късно от 25–то число на месеца, следващ отчетния месец.
(2) Клиентът заплаща дължимите суми по банковата сметка, посочена от Продавача във фактурата или на интернет страницата му, по един от следните начини за плащане – с платежно нареждане по банков път, чрез epay, с кредитна/дебитна карта през интерфейс, предложен от Продавача.
(3) Задължението за плащане се счита за изпълнено в срок, ако цялата дължима сума постъпи по банковата сметка на Продавача не по-късно от деня на падежа по ал.1 или договорен в ДКУ, a в случай, че денят на падежа е неработен ден – на първия работен ден, следващ деня на падежа.

Обезпечения

Чл. 18.
(1) Продавачът има право да изиска от Клиента да предостави обезпечение под формата на паричен депозит по банкова сметка, посочена от Продавача, в размер на две средномесечни суми за доставена електрическа енергия, мрежови услуги и задължение към обществото, ако Клиентът изпадне в забава за плащане на дължимите суми по издадени фактури два и повече пъти.
(2) (изм. 04.08.2021г.) При неплащане на задължения по ДКУ, Продавачът има право, след писмено уведомление до Клиента, да усвои обезпечението до размера на дължимата сума, включително за дължими неустойки и обезщетения, или други дължими суми от Клиента по настоящите общи условия
(3) Предоставеният депозит не се олихвява. Обезпечението, съответно остатъкът от обезпечението се възстановява на Клиента, в 10–дневен срок след изплащане на всички дължими суми от Клиента, при прекратяване на ДКУ.
(4) (нов 04.08.2021г.) Във всички случаи на предсрочно прекратяване на договора по искане на Клиента, включително по взаимно съгласие, Клиентът предоставя на Продавача депозит в размер на 150% от общата дължима сума с ДДС по последната издадена фактура, като обезпечение за плащане на следващи дължими суми от Клиента към Продавача. Депозитът се предоставя при определяне на размера на същия от Продавача. Депозитът не се олихвява. При неплащане на Клиента, Продавачът има право да усвои депозита, до размера на дължимата сума, включително за дължими неустойки и обезщетения. Депозитът, съответно остатъка от депозита се възстановява от Продавача на Клиента след погасяване на всички дължими суми по ДКУ в срок до 30 дни от издаване на последната фактура по същия.

Отговорност при неизпълнение на задълженията. Условия и ред за временно преустановяване и възстановяване на продажбата на електрическа енергия

Чл. 19.
(1) Страните не си дължат обезщетения за вреди в случаите на чл.72 -74 и чл.111, ал.1, т.7, от ЗЕ, временно прекъсване на пазара, ограничаване на количествата за доставка от страна на НПО при условията на ПТЕЕ и Правилата за управление на електропреносната мрежа, и/или решение на съответен компетентен орган.
(2) В случаите, указани в ПТЕЕ, взаимоотношенията, свързани с доставката на електрическа енергия в електроенергийната система за периода на прекратяване на пазара, се уреждат с доставчиците от последна инстанция, в съответствие с ПТЕЕ или друг приложим нормативен акт.
(3) Продавачът, освен в случаите по предходната алинея, не носи отговорност пред Клиента и в следните случаи:
1. при нарушаване на качеството на доставяната активна електрическа енергия, което се осигурява от съответния мрежови оператор, към която са присъединен/и Обекта/ите на Кента, вкл. при смущения, прекъсвания и спадове в напрежението, настъпили вследствие на неизправност на съоръженията за пренос и/или разпределение на електрическа енергия, аварийни и планови прекъсвания, оперативни превключвания и други.
2. техническа неизправност на електрическите уредби и съоръжения, собственост на Клиента и/или повреди или аварии, възникнали в електрическите уредби и съоръжения на Клиента, възникнали поради неправилни или несвоевременни действия на обслужващия персонал.
(4) При липса на писмени уведомления по настоящите Общи условия, в случаите когато такива се изискват, другата Страна не носи отговорност за настъпилите вреди.
(5) Продавачът не носи отговорност за причинени вреди на Клиента, произтичащи от преминаването му към доставчик от последна инстанция при прекратяването на ДКУ или изключването му от стандартната балансираща група на Продавача.

Чл. 20.
(1) При забава на Клиент за плащане на дължими суми по издадени фактури в сроковете по тези Общи условия или по ДКУ, Клиентът дължи на Продавача неустойка в размер на законната лихва върху размера на забавеното плащане от деня на забавата до деня на плащане, изчислена за всеки ден забава.
(2) В случаите на преустановяване на доставките на енергия, поради прекъсване на присъединяването на Обект на Клиента и/или ограничаване на достъпа му до съответната електроразпределителна мрежа от съответния мрежови оператор, за което прекъсване и/или ограничаване на достъпа е отговорен Клиентът, същият дължи на Продавача неустойка за неприетата електрическа енергия в размер 30 % от среднодневното дължима сума за доставена електрическа енергия, изчислено на база дължима сума за енергия за предходния календарен месец.

Чл. 21.
(1) В случаите на забава на дължимо плащане от Клиента към Продавача по тези общи условия и ДКУ, включително неустойки и депозит, Продавачът отправя до Клиента предизвестие за временно преустановяване на снабдяването, като му дава срок от 5 (пет) работни дни за заплащане на просрочените суми.
(2) След изтичането на срока по ал. 1, Продавачът има право да поиска от съответния мрежови оператор временно да преустанови преноса на електрическа енергия към обекта/обектите на Клиента.
(3) Продавачът отправя искане до съответния мрежови оператор за възстановяване на преноса на електрическа енергия след отпадане на основанието за преустановяване на снабдяването, както и след заплащане от Клиента на всички суми, дължими към Продавача и/или към съответния мрежови оператор, във връзка с искането за преустановяване и/или възстановяване на снабдяването, независимо от физическото изпълнение на искането за прекъсване на електрозахранването. В тези случаи Продавачът не носи отговорност пред Клиента за вреди, причинени от това преустановяване на снабдяването с електрическа енергия.

Прекратяване на ДКУ

Чл. 22.
(1) Освен в случаите, посочени по-горе в общите условия или в ДКУ, ДКУ се прекратява:
1. по взаимно писмено съгласие между Страните;
2. с изтичане на срока на ДКУ, освен ако същият е продължен, съгласно чл.7, от настоящите Общи условия ;
3. от датата на отнемане на лицензията на Продавача по реда на ЗЕ или отстраняване на Продавача от електроенергийния пазар по реда на ПТЕЕ или оттегляне на регистрацията на Продавача като координатор на СБГ;
4. от датата на откриване на производство по ликвидация или откриване на производство по несъстоятелност на страна по ДКУ;
5. при наличие на непреодолима сила в продължение на повече от 60 (шестдесет) календарни дни;
6. при погиване на Обекта на Клиента;
7. (изм. 04.08.2021г.) в случай на неизпълнение на задължението на Клиента да уведоми Продавача за прехвърлянето на собствеността и/или ползването върху Обекта/ите и/или при промяна на титуляра на партидата по каквато и да било причина. Прекратяването е от датата на смяна на доставчика/координатора на балансиращата група;
8. (изм. 04.08.2021г.) едностранно от всяка от страните с едномесечно писмено предизвестие до другата страна, след изтичането на шест месеца от влизане в сила на ДКУ, съответно от удължаването на срока на ДКУ, като прекратяването настъпва на 1-во число на календарния месец, следващ непосредствено месеца, в който изтича предизвестието;
9. едностранно с 14 (четиринадесет) дневно писмено предизвестие от изправната страна в случай на неспазване на задължение по Общите условия от неизправната страна. Ако в срока на предизвестието страната изпълни задължението си, договорът не се счита за прекратен;
10. едностранно от Продавача с най-малко 7 (седем) дневно писмено предизвестие до Клиента, в случай, че Клиентът просрочи свое задължение за плащане с повече от 10 дни. Ако в срока на предизвестието, Клиентът погаси задължението си, договорът не се счита за прекратен.
(2) (изм. 04.08.2021г.) Ако договорът бъде прекратен на основание ал.1, т. 7 или от Продавача като изправна страна по ал.1, т. 9 или 10, и това прекратяване е преди да са изтекли шест месеца, считано от датата на влизане в сила на ДКУ, съответно от удължаването на срока на ДКУ, Клиентът дължи на Продавача неустойка в размер на 30 % (тридесет процента) от среднодневната дължима сума за доставена електрическа енергия, изчислено на база дължима сума за енергия за предходния календарен месец умножена по оставащите дни до изтичане на шест месеца от влизане в сила на ДКУ, съответно от удължаването на срока на ДКУ. Ако прекратяването е след шестия месец, Клиентът дължи на Продавача неустойка в размер на дължимата месечна сума за доставена електрическа енергия за предходния месец.
(3) (изм. 04.08.2021г.) В ДКУ страните могат да договорят дължимо обезщетение от Клиента на Продавача, ако същият, без да е налице виновно поведение на Продавача, по какъвто и да било начин прекрати ДКУ и/или смени доставчика/координатора на балансираща група преди изтичане на 6-месечен период от влизане в сила на ДКУ, съответно от удължаването на срока на ДКУ. Ако друго е не е уговорено в ДКУ, се прилага неустойката по ал.2.
(4) Прекратяването на ДКУ с предизвестие от която и да е страна, настъпва на 1-во число на календарния месец, следващ непосредствено месеца, в който изтича предизвестието. До тази дата страните изпълняват договора.
(5) (изм. 04.08.2021г.) При прекратяване на ДКУ, Клиентът е длъжен да предприеме съответните действия за смяна на доставчика/координатора на балансираща група. Продавачът има право да подаде към съответния мрежови оператор искане за смяна на доставчик/координатор с доставчик от последна инстанция с оглед прекратяване на договора с Клиента. В случай, че Клиентът не е стартирал процедура по смяна на доставчик/координатор на балансираща група, която ще приключи до изтичане срока на ДКУ или датата на неговото прекратяване, Продавачът продължава доставката на електрическа енергия по цени на съответния доставчик от последна инстанция, но не по ниска от цената по ДКУ, ведно с допълнителните плащания, съгласно чл.13, до датата на ефективно прехвърляне на Клиента към друг доставчик/координатор на балансираща група, включително доставчик от последна инстанция.
(6) (нов 04.08.2021г.) В случай на прекратяване на договора по чл.14 от тези общи условия, същият се прекратява от 1-во число на месеца, следващ месеца, през който изтича предизвестието, при условие, че е потвърдена от съответния мрежови оператор смяната на доставчика/координатора, включително към доставчик от последна инстанция, по реда и условията на ПТЕЕ. До датата на смяната на доставчика/координатора на балансираща група Продавачът прилага изменените цени на електрическата енергия, в съответствие с обявеното от него, но не по-високи от цената на съответния доставчик от последна инстанция. Продавачът има правата по ал.5, изречение второ. В тази хипотеза ал.3 на този член не се прилага.

Чл. 23.
(1) (изм. 04.08.2021г.) След прекратяването на договора, Продавачът уведомява съответния мрежови оператор, че ДКУ с Клиента е прекратен. Продавачът не носи отговорност за небалансите на Клиента след прекратяване на ДКУ.

Глава трета.

Общи условия на договора за продажба на електрическа енергия на крайни клиенти с почасово измерване и участието им в стандартната балансираща група

(нова 04.08.2021г.)

Предмет на договора за продажба на електрическа енергия

Чл. 24.
(1) Продавачът се задължава да продава, а Клиентът се задължава да купува договореното количество активна електрическа енергия, съгласно търговски графици (ТРS графици) при условията и сроковете по тези Общи условия и ДПЕ, за Обекта/ите, индивидуализирани в ДПЕ.
(2) Клиентът приема да участва в стандартната балансираща група на Продавача и прехвърля отговорността за балансиране по отношение на Обекта/ите, а Продавачът поема отговорността за балансиране на същите. Клиентът дължи разход за балансиране на Продавача в съответствие с договореното в настоящите общи условия и ДПЕ.
(3) Клиентът се задължава да заплаща на Продавача и всички мрежови услуги: „достъп до електропреносната и електроразпределителната мрежа“, „пренос на електрическа енергия през електропреносната и електроразпределителната мрежа“, нормативно предвидени и/или определени надбавка за мрежовите оператори, ако в ДПЕ е предвидено, че се сключва договор за комбинирани услуги.

Чл. 25.
(1) С ДПЕ Клиентът упълномощава Продавача да сключи от негово име и за негова сметка договори със съответния мрежови оператор и с доставчика от последна инстанция, както и да подаде заявлението за първоначална регистрация на Клиента, съгласно ЗЕ, ако клиентът не е регистриран на пазара на електрическа енергия и не е сключил посочените договори със съответния мрежови оператор и/или ДПИ.
(2) Клиентът се съгласява Продавачът да инициира първоначалната регистрация на Клиента и/или смяната на доставчика/координатора, съгласно изискванията на ПТЕЕ, като извършва всички правни и фактически действия за това.
(3) Клиентът се задължава да оказва необходимото съдействие на Продавача за извършване на регистрацията на пазара на електрическа енергия и смяна на доставчика на електрическа енергия /координатора на балансираща група, като предоставя изискваната информация и/или документи в 2-дневен срок.
(4) Ако Клиентът не отстрани пречките за първоначална регистрация на пазара и/или не представи изискани документи и операторът на електроразпределителната мрежа не регистрира смяната на доставчика/координатора, Продавачът има право едностранно да прекрати ДПЕ без предизвестие, като не носи отговорност за вредите и пропуснатите ползи, които Клиентът евентуално би претърпял. Продавачът не носи отговорност и не дължи обезщетение на Клиента в случаите на чл.5, ал.9 от тези общи условия.

Влизане в сила, срок и начало на изпълнение на ДПЕ

Чл. 26.
(1) Ако не е договорено друго в ДПЕ, срокът на договора е едногодишен от датата на влизане в сила същия.
(2) Договорът влиза в сила на първо число на месеца, следващ непосредствено месеца, през който съответният мрежови оператор е завършил процедурите по смяна на доставчика и координатора на балансираща група и съответно Клиентът е регистриран като член на стандартната балансираща група на Продавача, съгласно и в съответствие с ПТЕЕ, с изключение на клаузите, регламентиращи упълномощаването на Продавача от страна на Клиента, които влизат в сила от датата на подписването му от страните.
(3) От датата на влизане в сила на договора, Продавачът започва доставка на електрическа енергия на Клиента.
(4) Сключеният ДПЕ се удължава автоматично за нов едногодишен период, ако никоя от страните не възрази най –късно 30 дни преди изтичане срока на договора, че не желае автоматично подновяване на договора.
(5) Продавачът има право най-късно 30 дни преди изтичане на срока на ДПЕ да предложи нова цена на електрическата енергия за нов едногодишен период. Ако в 5 (пет) дневен срок от предложението, Клиентът изрично отхвърли предложението, то ДПЕ се прекратява с изтичане на първоначалния срок. Ако Клиентът приеме или не отговори в посочения срок, ДПЕ се счита автоматично удължен за нов едногодишен период при предложената от Продавача цена.
(6) В случаите на удължаване на срока на ДПЕ по този член, страните подписват допълнително споразумение за договорено количество за доставка за новия срок.

Цена, фактуриране и начин на плащане

Чл. 27.
(1) Цената на продаваната електрическа енергия се договаря от Страните в сключения ДПЕ. Цената включва разхода за небаланс, освен ако не е договорено друго в ДПЕ.
(2) Цената на продаваната електрическа енергия не включва допълнително начисляваните и дължими от Клиента на Продавача акциз, данък добавена стойност, цена за „задължения към обществото“, определена с ценово решение на КЕВР или други такси и допълнителни задължения, които се дължат от крайни клиенти на електрическа енергия, съгласно действащото законодателство или актове на държавни органи. Продавачът начислява отделно във фактурата, която издава на Клиента, цена за „задължение към обществото“, акциз и данък добавена стойност и други дължими такси или добавки към цената на електрическата енергия.
(3) Цената на продаваната електрическа енергия не включва цени на мрежови услуги и/или нормативно предвидени и/или определени надбавки за мрежовите оператори. Същите се начисляват отделно във издаваните фактури и се дължат на Продавача, ако ДПЕ е сключен при условията на договор за комбинирани услуги.
(4) В случай на промяна на размера, структурата и/или начина на заплащане на цена „задължения към обществото“, на цените на мрежовите услуги (когато ДПЕ е сключен при условията на комбинирани услуги), таксите и надбавките към цената на електрическата енергия, въвеждане на нови задължения и/или компоненти, постановени от КЕВР или друг компетентен орган, както и при промяна на законодателството, свързано с тези въпроси, то тези нововъведени цени или изменен размер на цените се прилагат между страните и се дължат от Клиента, считано от датата на влизане в сила на такава промяна.

Чл. 28.
(1) Продавачът има право да измени цената на електрическата енергия, когато средната цена на пазарен сегмент „Ден напред“ на Българската независима енергийна борса за определен период, не-по кратък от 30-дни и не по-дълъг от 90 дни, надвиши цената по ДПЕ, като:
1. Изменението на цената се извършва с писмено уведомление от Продавача към Клиента. Уведомлението се изпраща по електронен път в срок не по-късно от 2 (две) седмици преди датата, от която се прилага новата цена.
2. Клиентът, в срок до 7 (седем) дни от изпращане на уведомлението по т.1, изпраща на Продавача писмено съгласие за промяна на договорената цена или писмено едномесечно предизвестие за прекратяване на ДПЕ. В случай, че в посочения срок Клиентът не изпрати нито писмено съгласие, нито предизвестие, счита се че е налице приемане от страна на Клиента и новата цена започва да се прилага по ДПЕ от датата, посочена от Продавача в уведомлението.
(2) В случаите на дадено предизвестие по ал. 1, сключеният ДПЕ се прекратява от 1-во число на месеца, следващ месеца, през който изтича предизвестието, при условие, че е потвърдена от съответния мрежови оператор смяната на доставчика/координатора, включително към доставчик от последна инстанция, по реда и условията на ПТЕЕ. До датата на смяната на доставчика/координатора на балансираща група Продавачът прилага изменените цени на електрическата енергия, в съответствие с обявеното от него, но не по-високи от цената на съответния доставчик от последна инстанция.

Чл. 29.
(1) В ДПЕ страните договарят начина на определяне на разхода за небаланс за обектите на Клиента.
(2) Ако разходът за небаланс не се включва в цената на продаваната енергия, Продавачът фактурира на Купувача дължимите сума за този разход за съответния отчетен период, след получаване на всички необходими данни за задълженията за небаланси на балансиращата група, при спазване на Общите принципи за разпределението на небалансите в рамките балансиращата група и договореното в ДПЕ.
(3) Издадена фактура за дължима сума за разход за небаланс се изпраща на Клиента по реда на чл.31 от тези общи условия.
(4) Клиентът дължи плащане по издадена фактура в 5-дневен срок от изпращане на фактурата.

Чл. 30.
(1) Фактурирането и плащането за всеки отчетен период (с изключение на разхода за небаланс по предходния член) се извършват на базата на измерените количества електрическа енергия/количество енергия по регистрирани търговски графици, в зависимост от договореното в ДПЕ и на дължимите за съответния период суми от Клиента за задължения към обществото, както и сумите за всички други дължими нормативно определени и/или утвърдени добавки, включително акциз и ДДС, за съответния отчетен период, освен ако страните не са договорили повече от едно плащане за отчетен период в ДПЕ.
(2) Ако друго не е уговорено в ДПЕ, Продавачът издава за всеки отчетен период електронна фактура, по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, относно дължимото плащане от Клиента в български лева, при спазване на ЗДДС. Фактурата се издава до 5 – число на месеца, следващ отчетния месец, но не по –рано от 2 работни дни след датата на получаване на информация от съответния мрежови оператор – собственика на средствата за търговско измерване за Обекта/ите на Клиента, за измереното и отчетено количество доставена електрическа енергия за отчетния период (ако дължимото плащане е на база измерените количества електрическа енергия).
(3) Фактурата включва следните компоненти: номера на средството за търговско измерване, периода на отчитане и сроковете за плащане, количеството енергия, цена, дължимите суми за количеството доставена електрическа енергия, за задължения към обществото по цени, съгласно ценово решение на КЕВР за съответния ценови период, както и сумите за всички други дължими нормативно определени и/или утвърдени добавки, включително акциз и ДДС, за съответния отчетен период. Във фактурата се посочват и банковите сметки, по които се извършва плащане от Клиента към Продавача.
(4) Ако ДПЕ е сключен при условията на договор за комбинирани услуги, Продавачът начислява отделно във фактурата, която издава на Клиента, цените за мрежовите услуги и други дължими такси или надбавки към цената на електрическата енергия. Дължимите суми за мрежови услуги и надбавките се заплащат по данни, предоставени от съответния Мрежови оператор, към чиято мрежа е присъединен съответния обект и по действащите цени за съответния период, определени от КЕВР, ведно с всички дължими данъци, такси и надбавки. Продавачът не носи отговорност за коректността на данните предоставени от мрежовия оператор.

Чл. 31.
(1) Продавачът изпраща издадената фактура по електронен път на адреса на електронната поща на Клиента или чрез електронна система за фактури. При използване на електронна система за фактури, Продавачът уведомява Клиента за достъпа до тази система.
(2) В случаите, когато Клиентът изисква фактура на хартиен носител, Продавачът изпраща оригиналът на фактурата по куриерска поща, като разходите за това са за сметка на Клиента.
(3) Неполучаването на изпратено съобщение с издадена фактура или неполучаване на фактура на хартиен носител по ал.2 не освобождава Клиента от задължението за заплати дължимите суми по нея в договорения срок.
(4) Клиентът има право да оспори стойността на фактурата в срок до 3 (три) работни дни от получаване на същата. Оспорването се прави писмено до Продавача. В срок от 3 (три) работни дни от получаване на оспорването Продавачът проверява издадената фактура и уведомява Клиента за резултата от проверката.
(5) Клиентът може да оспори измерените стойности на отчетената електрическа енергия пред съответния мрежови оператор в сроковете, съгласно ПТЕЕ и ПИКЕЕ. В тези случаи проверяването и корекцията на измерените стойности от страна на мрежовия оператор се извършва съгласно ПИКЕЕ.
(6) В случаите на основателно оспорване, както и в случаите на промяна в стойностите, след оспорване или корекция от мрежовия оператор на количествата измерена електрическа енергия, Продавачът издава съответно дебитно/кредитно известие и го изпраща на Клиента.
(7) Оспорването на издадена фактура и/или измерените стойности не освобождава Клиента от задължението за заплащането на сумите по издадена фактура в сроковете за плащане.

Чл. 32.
(1) Ако не е уговорено друго в ДПЕ, Клиентът се задължава да заплати на Продавача дължимите суми по издадената фактура/и в български лева в срок до 10 (десет) дни от датата на изпращане на фактурата, но не по-късно от 25–то число на месеца, следващ отчетния месец.
(2) Клиентът заплаща дължимите суми по банковата сметка, посочена от Продавача във фактурата или на интернет страницата му, по един от следните начини за плащане – с платежно нареждане по банков път, чрез epay, с кредитна/дебитна карта през интерфейс, предложен от Продавача.
(3) Задължението за плащане се счита за изпълнено в срок, ако цялата дължима сума постъпи по банковата сметка на Продавача не по-късно от деня на падежа, a в случай, че денят на падежа е неработен ден – на първия работен ден, следващ деня на падежа.

Количество доставена енергия, Измерване и отчитане на потребената електрическа енергия

Чл. 33.
(1) Количеството доставена енергия по график за отчетен период е равно на сумарното количество енергия по регистрираните търговски графици за съответен обект, съгласно и в съответствие с ПТЕЕ.
(2) Измерването на потребените количества електрическа енергия и отчитането на СТИ в Обекта/Обектите на Клиента, се осъществява в съответствие с изискванията на ПТЕЕ и ПИКЕЕ.
(3) Качеството на доставяната активна електрическа енергия се осигурява от собственика на мрежата, през която се пренася енергията, в съответствие с действащото законодателство и техническите норми.
(4) Отношенията между Мрежовия оператор и Клиента, в качеството му на ползвател на електроразпределителната мрежа, са извън предмета на настоящия Договор и се уреждат в договорите за достъп и пренос на електрическа енергия до и през електропреносната/електроразпределителната мрежа на съответния Мрежови оператор и всички възражения на Клиента в тази връзка следва да се отправят към съответния Мрежови оператор по реда на сключения с Мрежовия оператор договор за достъп и пренос.

Прогнозиране и изготвяне на търговски графици

Чл. 34.
(1) Клиентът възлага на Продавача да изготвя почасови прогнозни графици за потреблението на електрическа енергия от Обекта на Клиента, ако това е предвидено в ДПЕ. Продавачът е задължен да изготвя и известява търговски графици за потребление за Обекта на Клиента в съответствие с Глава шеста от ПТЕЕ и инструкциите на Независимия преносен оператор.
(2) За изготвяне на графиците, Клиентът е задължен:
1. да предостави на Продавача цялата необходима информация за изготвянето на прогноза за потреблението му на активна електрическа енергия. Обемът на необходимата информация се определя от Продавача, а Клиентът я предоставя по електронен път;
2. да уведомява Продавача за евентуалните планирани отклонения в потреблението и тяхната продължителност (планирани ремонти, промяна в дейността, очаквано намаление на потреблението поради каквито и да било обстоятелства, включително ремонтни работи по присъединителни съоръжения на обекта) незабавно, но не по – късно от един месец преди съответния ден на доставка;
3. да уведомява своевременно Продавача, така че да е възможно да се коригират известяваните от последния търговски графици за всякакви непредвидени обстоятелства и за всякакви събития и/или действия, както и тяхната продължителност, които влияят върху потреблението на електрическа енергия от Обекта, като, но без да се ограничава до: аварии и/или каквито и да било повреди в Обекта и/или присъединителните съоръжения, аварии по съоръжения на разпределителна мрежа, разпореждания на оператора на съответната мрежа, непланирани ремонти на обекта, метеорологични или природни събития;
4. в случаите на преустановяване на преноса/доставките на енергия, поради прекъсване на присъединяването на Обект на Клиента и/или ограничаване на достъпа му до съответната електроразпределителна мрежа от съответния мрежови оператор, Клиентът е длъжен да уведоми Продавача в срок до 24 часа след като тези обстоятелства са станали известни на Клиента, като в уведомлението посочи засегнатите Обекти, срока и причините за преустановяване или ограничаване на преноса/доставката,.
(3) В случай на неизпълнение на задължението на Клиента по предходната алинея, точки 1-4, той дължи на Продавача заплащане на разходите (разходи за небаланс), които е причинил от липсата на уведомлението. Тези разходи се включват във фактурата за дължими сума за електрическа енергия за месеца, в който разходите са причинени и се заплащат от Клиента в срока за плащане на съответната фактура.

Чл. 35.
(1) В случай че Клиентът не е възложил прогнозиране на потреблението на Обекта на Продавача, Клиентът е задължен:
1. да изготвя максимално точен прогнозен график за потребление въз основа на очакваното реално потребление на Обекта/ите си, без да се води от спекулативни мотиви, или от участието си в балансираща група;
2. да изпраща изготвените почасовите графици за потребение, които служат за изготвяне на TPS графиците на Продавача ежедневно до 9:00 часа в деня Д-1 на посочени от Продавача електронни адреси. Графиците се изготвят и изпращат в електронен формат определен от Продавача и съдържат почасова прогноза за потребение от Обекта/ите за деня Д;
3. Ако Клиентът не изпрати почасов график в срока по предходната точка, за изготвяне на TPS график, Продавачът използва последният изпратен от Клиента график за предходен ден на доставка.
(2) Продавачът има право да изменя сроковете за изпращане на графиците, за което уведомява Клиента по електронен път.

Права и задължения на страните

Чл. 36.
(1) Клиентът има право:
1. да получава активна нетна електрическа енергия, при условията, сроковете и по цените, уговорени в сключения ДПЕ и настоящите Общи условия.
2. да бъде непряк или пряк член на стандартната балансираща група на Продавача, взависимост от договореното в ДПЕ;
3. да получава електронна фактура за дължимите плащания по Договора;
4. да получава информация за потреблението на електрическа енергия от Обекта/ите си, съгласно изискванията на нормативните актове и ДПЕ.
(2) Клиентът се задължава:
1. да приема доставената от Продавача електрическа енергия в точката на доставка в рамките на прогнозното количество за срока на действие на договора и дневните почасови графици за потребление.
2. да заплаща на Продавача дължимите по фактура суми за съответния отчетен период при условията и в сроковете по настоящите Общи условия и ДПЕ.
3. да уведоми Продавача, в срок от 3 (три) работни предварително при промяна:
а) на собствеността и/или ползването на обекта/ите, посочени в Договора;
б) на лицата, които го представляват или са упълномощени да извършват действия по изпълнението на Договора;
в) на данните, необходими за издаване на фактура и в банковите сметки или промени по търговската регистрация на Клиента;
г) на данните за кореспонденция и др.
4. да спазва разпоредбите и правилата, регламентирани в ЗЕ и подзаконовите актове по неговото прилагане, както и разпорежданията на НПО и съответния мрежови оператор, така че да не бъде отстранен от пазара на енергия.
5. да уведомява писмено Продавача във възможно най-кратки срокове, но не по-късно от 24 (двадесет и четири) часа, след възникването на всички случаи, при които се преустановява или ограничава доставката/преноса на електрическа енергия на Обект/и на Клиента от страна на Мрежовия оператор или по други причини, непосочени в Договора;
6. да уведоми Продавача при наличие на обстоятелства на непреодолима сила във възможно най-кратки срокове, но не по-късно от 24 (двадесет и четири) часа от възникването им.

Чл. 37.
(1) Продавачът се задължава:
1. да доставя на Клиента договорените количества електрическа енергия в точката на доставка;
2. да прогнозира, изготвя, валидира и регистрира в НПО от името на Клиента (участника в СБГ) търговските графици за доставка на електрическа енергия, съгласно сроковете и условията на действащите ПТЕЕ, освен ако не е уговорено друго в ДПЕ;
3. да изготвя и известява графици за потребление и обмен за СБГ, съгласно и в съответствие с ПТЕЕ;
4. да отговаря за небалансите на Клиента относно Обекта/ите и да урежда заплащане за своя сметка на разходите за небаланс, ако такива възникнат и не е уговорено друго в ДПЕ;
5. да създаде и поддържа база данни за Клиента при опазване на поверителността на информацията в стандартната балансираща група;.
6. да издава и да изпраща на Клиента електронна фактура/и, за дължимите от Клиента суми;
7. да не предоставя и да не разкрива на трети лица личните данни на Клиента, освен в предвидените в нормативен акт случаи.
(2) Продавачът има право:
1. да получава точно и в срок от Клиента дължимите суми по издадените фактури за продадена електрическа енергия, цена „задължения към обществото“, акциз и ДДС и др.;
2. да поиска от съответния мрежови оператор преустановяване/временно прекъсване на преноса на електрическа енергия към Обекта/ите на Клиента в случаите и при условията на настоящите Общи условия и ДПЕ;
3. да възразява мотивирано срещу искане за смяна на координатор/доставчик от страна на Клиента в предвидените от действащата нормативна уредба случаи;
4. да изисква и да получава от Клиента необходимата информация с оглед изпълнение на сключения ДПЕ.

Обезпечения

Чл. 38.
(1) Освен ако друго не е уговорено в ДПЕ, Клиентът предоставя на Продавача при сключване на ДПЕ, съответно при удължаване на срока, обезпечение в размер, равен на най-високата месечна стойност на доставената електрическа енергия за период от последните 12 месеца, с включени акциз, цена „задължение към обществото“, ДДС, както и стойността за мрежовите услуги, в случай че е сключен комбиниран договор, изчислен при цените по ДПЕ.
(2) Гаранционното обезпечение се предоставя в една от следните форми, избрана от Клиента:
1. парична сума (депозит) по посочена от Продавача банкова сметка. Депозита не се олихвява;
2. неотменяема и безусловна банкова гаранция като срокът на валидност на банковата гаранция е равен на срока на действие на ДПЕ увеличен с един месец. Всички банкови комисионни и такси, свързани с предоставяне на гаранционното обезпечение, са за сметка на Клиента.
(3) По време на действието на ДПЕ, Продавачът има право да актуализира размера на обезпечението при промяна на някои от индивидуалните параметри на Обекта/обектите на Клиента, или при промяна на цената на електрическата енергия, размера на цена „задължения към обществото“, или при промяна на условията на съответния мрежови оператор за обезпечаване на плащанията на мрежовите услуги по сключените между Продавача Рамкови договори по ПТЕЕ.
(4) В случаите по ал. 3 Продавачът уведомява Клиента за размера на гаранционното обезпечение, като Клиентът е длъжен да увеличи сумата по обезпечението в срок от 5 (пет) работни дни от получаване на уведомлението.
(5) При неплащане на дължими по ДПЕ суми, Продавачът има право, след писмено уведомление до Клиента, да усвои обезпечението до размера на дължимата сума, включително за дължими неустойки и обезщетения. При усвояване на част или цялото обезпечение, Клиентът е длъжен да допълни обезпечението до размера по ал.1 в срок до 5 работни дни от усвояването.
(6) Продавачът се задължава да възстанови остатъка от гаранционното обезпечение, внесено под формата на паричен депозит, съответно да върне оригинала на банковата гаранция след прекратяване на ДПЕ в срок от 5 (пет) работни дни, считано от датата на уреждане на финансовите взаимоотношения между страните.

Чл. 39.
(1) При забава на Клиента за плащане на дължимите суми по издадени фактури два и повече пъти, Продавачът има право да изиска от Клиента, ако същия не е предоставил обезпечение по чл.38 и да предостави такова по сключения ДПЕ, в размер равен на стойността с ДДС по фактурите за дължими плащания за последните два месеца преди датата на отправяне на искането. За обезпечението по този член се прилага съответно чл.38, ал.2-6.
(2) (нов, 04.08.2021г.) Във всички случаи на предсрочно прекратяване на договора по искане на Клиента, включително по взаимно съгласие, Клиентът предоставя на Продавача депозит в размер на 150% от общата дължима сума с ДДС по последната издадена фактура, като обезпечение за плащане на следващи дължими суми от Клиента към Продавача. Депозитът се предоставя, съответно допълва (ако е налице предоставен депозит по чл.38 или чл.39, ал.1) при определяне на размера на същия от Продавача. Депозитът не се олихвява. При неплащане на Клиента, Продавачът има право да усвои депозита, до размера на дължимата сума, включително за дължими неустойки и обезщетения. Депозитът, съответно остатъка от депозита се възстановява от Продавача на Клиента след погасяване на всички дължими суми по ДПЕ в срок до 30 дни от издаване на последната фактура по същия

Отговорност при неизпълнение на задълженията. Условия и ред за временно преустановяване и възстановяване на продажбата на електрическа енергия

Чл. 40.
(1) Страните не си дължат обезщетения за вреди в случаите на чл.72 -74 и чл.111, ал.1, т.7 от ЗЕ, временно прекъсване на пазара, ограничаване на количествата за доставка от страна на НПО при условията на ПТЕЕ и Правилата за управление на електропреносната мрежа, и/или решение на съответен компетентен орган.
(2) Взаимоотношенията, свързани с доставката на електрическа енергия в електроенергийната система за периода на прекратяване на пазара, се уреждат с доставчиците от последна инстанция, в съответствие с ПТЕЕ или друг приложим нормативен акт.
(3) Продавачът, освен в случаите по предходните алинеи, не носи отговорност пред Клиента и в следните случаи:
1. при нарушаване на качеството на доставяната активна електрическа енергия, което се осигурява от съответния мрежови оператор, към която са присъединен/и Обекта/ите на Клиента, вкл. при смущения, прекъсвания и спадове в напрежението, настъпили вследствие на неизправност на съоръженията за пренос и/или разпределение на електрическа енергия, аварийни и планови прекъсвания, оперативни превключвания и други.
2. техническа неизправност на електрическите уредби и съоръжения, собственост на Клиента и/или повреди или аварии, възникнали в електрическите уредби и съоръжения на Клиента, поради неправилни и/или несвоевременни действия на обслужващия персонал на Клиента.
3. при преустановяване на преноса на електрическа енергия за Обект/и на Клиента от страна и по инициатива на мрежовия оператор.
(4) При липса на писмени уведомления по настоящия договор, в случаите когато такива се изискват, другата Страна не носи отговорност за настъпилите вреди.
(5) Продавачът не носи отговорност за причинени вреди на Клиента, произтичащи от преминаването му към доставчик от последна инстанция при прекратяването на договора или изключването му от стандартната балансираща група на Продавача.

Чл. 41.
(1) При забава на Клиента за плащане на дължими суми по издадени фактури в сроковете по настоящите Общи условия и ДПЕ, Клиентът дължи на Продавача неустойка в размер на законната лихва върху размера на забавеното плащане от деня на забавата до деня на плащане, изчислена за всеки ден забава.
(2) В случаите на преустановяване на доставките на енергия, поради прекъсване на присъединяването на Обект на Клиента и/или ограничаване на достъпа му до съответната електроразпределителна мрежа от съответния мрежови оператор, за което прекъсване и/или ограничаване на достъпа е отговорен Клиентът, същия дължи на Продавача неустойка в размер 30 % от неприетото количество електрическа енергия, изчислено на база дължима сума за енергия за предходния календарен месец/или договорено количество за доставка по график.
(3) При неприемане на договореното количество енергия, Клиентът заплаща неустойка в размер на 100 % от стойността на неприетото количество енергия, изчислена на база договорената цена на електрическата енергия по ДПЕ.

Чл. 42.
(1) В случаите на забава на дължимо плащане от Клиента към Продавача, включително неустойки и обезпечения, Продавачът отправя до Клиента писмено предизвестие за временно преустановяване на доставката на електрическа енергия, като му дава срок от 5 (пет) работни дни за заплащане на просрочените суми.
(2) След изтичането на срока по ал. 1, Продавачът има право да поиска от съответния мрежови оператор временно да преустанови преноса на електрическа енергия към обекта/обектите на Клиента. В тези случаи Продавачът не носи отговорност пред Клиента за вреди, причинени от това преустановяване на доставката на електрическа енергия. Преустановяването на доставката на електрическа енергия на Обект/и на Клиента не го освобождава от задължението да заплаща мрежови услуги, претендирани от мрежовия оператор.
(3) Продавачът отправя искане до съответния мрежови оператор за възстановяване на преноса на електрическа енергия след отпадане на основанието за преустановяване на доставката, както и след заплащане от Клиента на всички суми, дължими към Продавача и/или към съответния мрежови оператор, във връзка със искането за преустановяване и/или възстановяване на доставката, независимо от физическото изпълнение на искането за прекъсване на електрозахранването.

Прекратяване на Договора

Чл. 43.
(1) Освен в случаите посочени по-горе в настоящия раздел на общите условия, ДПЕ се прекратява и се прилагат последиците така както е предвидено в чл.22 и чл.23 от настоящите общи условия

Глава четвърта.

Други условия

Форс мажор

Чл. 44.
(1) Обстоятелства на непреодолима сила са непредвидени и непредотвратими събития или комбинация от събития от извънреден характер, извън контрола на страните, възникнали след сключването на договора като, но неограничаващи се до: война, саботаж, въстания, революция, бунт, стачки, безредици експлозия, пожар, природни бедствия (наводнения, земетресения, гръм, буря, ураган, торнадо, проливен дъжд, градушка, свличане, срутвания на земни маси, заледявания, и др. природни стихии), ембарго, правителствени забрани и/или мерки от ограничителен характер произтичащи от решения на Народното събрание или административен акт, срив в MMS системата на независимия преносен оператор и други, срив на борсовата търговия с електрическа енергия, доколкото тези събития пречат за изпълнение на задълженията по настоящия договор.
(2) При наличие на обстоятелства на непреодолима сила, двете Страни по ДКУ, съответно ДПЕ се задължават взаимно да се уведомяват във възможно най-кратки срокове, но не по-късно от 24 (двадесет и четири) часа от възникването, за началото на обстоятелствата, както и да положат всички необходими условия за намаляване или предотвратяване на вредите и последствията от тези обстоятелства.
(3) Потвърждаване на обстоятелства на непреодолима сила се извършва с документ (сертификат за форсмажор), издаден от БТПП. В срок от 14 (четиринадесет) дни от настъпването на обстоятелствата по непреодолима сила, заинтересованата страна е длъжна да подаде искане за издаване на документ, потвърждаващ обстоятелствата по непреодолима сила и да го предостави на другата страна, не по-късно от 2 (два) работни дни след получаването му.
(4) В случай, че Страната, позоваваща се на непреодолима сила, не изпрати уведомлението по ал. 2 или не потвърди обстоятелството по ал. 3, същата губи право да се позовава на непреодолима сила.
(5) Докато трае непреодолимата сила изпълнението на задълженията по настоящия Договор се спира.
(6) В случай, че непреодолимата сила продължи повече от 60 (шестдесет) дни, всяка от Страните има правото да прекрати ДКУ, съответно ДПЕ без предизвестие.

Уреждане на спорове. Разглеждане на жалби

Чл. 45.
(1) Всички спорове по изпълнението на ДКУ, съответно ДПЕ при прилагането на тези Общи условия се уреждат по пътя на преговорите между страните.
(2) В случай че не бъде постигнато съгласие, спорът ще бъде отнесен за решаване пред компетентния съд съгласно действащото българско законодателство.

Чл. 46.
(1) В случай на подадена от Клиента писмена жалба, молба, сигнал или предложение Продавачът извършва проверка и изготвя мотивиран отговор в срок от 20 (двадесет) дни от постъпването ѝ.
(2) Продавачът съхранява преписките по жалби, молби, сигнали и предложения в срок съгласно действащото законодателство и условията по Лицензията за търговия.

Защита на лични данни

Чл. 47.
(1) Страните се съгласяват, че личните данни, включително и тези на техните представители или лица за контакт, посочени в ДКУ, съответно ДПЕ или в приложения към него, или в кореспонденция към него, или в декларации и други документи, съставяни във връзка с прилагането и изпълнението на съответния договор, ще се обработват само и единствено за целите на сключване на договора, изпълнение на процедурите по ПТЕЕ и договора или във връзка с информацията по договора, свързана с неговото изпълнение или прекратяването на неговото действие, като тези данни няма да се обработват за други цели.
(2) Обработването на лични данни е в съответствие с приетата Политика за поверителност от Продавача, обявена на интернет страница му http://www.toki.bg.

Други условия

Чл. 48.
(1) Всички уведомления, предизвестия, съобщения, предложения, искания и документи по и във връзка с тези Общи условия и ДКУ, съответно ДПЕ се изпращат по електронен път на адресите на електронните пощи на страните, посочени в ДКУ, съответно ДПЕ с потвърждение за получаване или на адресите (адрес на управление или адрес за кореспонденция) на страните, посочени в съответния индивидуален договор.
(2) Документ се счита за валиден, ако е подписан, включително с квалифициран електронен подпис или изпратен от представляващ страната или упълномощено от нея лице.
(3) Документ, изпратен по електронна поща, се счита за получен в момента на получаване на обратната разписка от сървъра на електронната поща на получателя. Документ, изпратен по факс, се счита за получен в отразения час върху документа, потвърждаващ изпращането му.
(4) При едновременно изпращане на документ по електронна поща и по факс за време на получаване се счита времето на първото получаване на документа.
(5) Документите, изпратени по факс, съдържат име и подпис на лицето, упълномощено да подписва документи, във връзка с участието на пазара на балансираща енергия.

Чл. 49.
(1) По време на действието на ДКУ, съответно ДПЕ, страните са длъжни незабавно, но не по-късно от 3 работни дни предварително, да уведомяват за промяна на адресите си за контакти и адресите на електронните пощи.
(2) В случай на неизпълнение на задължението за уведомяване по ал. 1, всички уведомления, предизвестия и съобщения и др., направени в съответствие с посочените контакти в ДКУ, съответно ДПЕ, се считат за валидно изпратени и съответно получени.
(3) За срока на съответния ДКУ, съответно ДПЕ, страните се задължават да поддържат активни адресите си на електронните пощи, посочени в същия.

Чл. 50.
(1) (изм. 04.08.2021г.) Продавачът има право едностранно да променя настоящите общи условия. В случай, че след изтичане на 14-дневен срок от публикуването им на интернет страницата на Продавача, Клиентът не възрази писмено пред Продавача срещу промените, се счита че последният е приел промените, като изменените Общи условия влизат автоматично в сила между страните.
(2) Тези Общи условия се прилагат в отношенията между страните, с изключение на случаите когато в ДКУ, съответно ДПЕ има уговорени специални условия.

Тези Общи условия са приети на 30.11.2020г. Тези общи условия са изменени на 04.08.2021г.

Настоящите Общи условия са обявени на интернет страницата на „ КЕР Токи Пауър” АД (www.toki.bg).