loader image

Политика за поверителност

Защитата на личните данни е от голямо значение за „КЕР ТОКИ ПАУЪР“ АД, ЕИК 206117083 и ние искаме  процесът по обработка на Вашите лични данни да бъде напълно открит и прозрачен за Вас. Ето защо имаме  Политика, която определя как ще бъдат обработвани и защитени Вашите лични данни.

Политиката за поверителност обяснява как в „КЕР ТОКИ ПАУЪР“ АД събираме и обработваме Вашите лични  данни. Лични данни означава всяка информация или набор от информация, която идентифицира или би могла  да бъде използвана за идентифициране на потребителя. Това включва информация като име и фамилия,  домашен адрес, имейл адрес, номер на картата за самоличност, IP адрес, идентификационен номер на  „бисквитка“. Тази политика обяснява как обработваме Вашите лични данни, какви са Вашите права и как  законът защитава Вас и данните Ви.

Настоящата Политика за поверителност важи за Вашите лични данни, когато посещавате нашия уеб базиран сайт: https://toki.bg/ (“Сайт”) или използвате нашите услуги, достъпни на Сайта и не важи за други  сайтове/електронни магазини и/или услуги, които не притежаваме и не контролираме.

ЗАКОНОВАТА РАМКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Спазването на поверителността и защитата на Вашите лични данни е важен въпрос за нас, който взимаме под  внимание във всички наши бизнес взаимоотношения. Ние зачитаме поверителността на личните Ви данни и  винаги действаме в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС)  2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016.

Възможно е в течение на времето да има и други промени, които ще трябва да направим в тази Политика  поверителност, като в такива случаи ще Ви уведомяваме всеки път, когато направим промяна в нашата  Политика за поверителност. Може да се наложи да поискаме от Вас да приемете промените или да дадете  наново съгласието си за използването на Вашите лични данни.

КОИ СМЕ НИЕ?

Дружеството, което ви предоставя услуги в качеството си на Администратор на лични данни, е „КЕР ТОКИ ПАУЪР“ АД, с което може да се свържете на адрес: гр. София, бул. “Христофор Колумб” № 41, ет. 6 (“Ние”).

С Отговорника по защита на личните данни в „КЕР ТОКИ ПАУЪР“ АД може да се свържете на адрес: гр. София, бул. “Христофор Колумб” № 41, ет. 6 или на телефон: 02/9071620 и имейл: [email protected].

Ние уважаваме правото на неприкосновеност на личния живот и работим непрекъснато, за да запазим данните, които обработваме, сведени до минимум и максимално защитени. Въпреки това, за да можете да използвате нашите услуги, трябва да обработваме някои лични данни.

ОПИСАНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, ОБРАБОТВАНИ ОТ НАС

I. ЛИЧНИ ДАННИ НА КЛИЕНТИ

Категории субекти на данни:
физически лица и/или законни представители на търговски дружества, които:
● желаят да сключат или са сключили Индивидуален договор за доставка на електрическа енергия и участие в стандартна балансираща група, или
● желаят да сключат или са сключили Договор за комбинирани услуги при общи условия.
Категории лични данни, които може да обработваме:
три имена; ЕГН; постоянен адрес; адрес за кореспонденция; адрес на електронна поща; телефонен номер; IP адрес.

Цели и правни основания за обработване на личните данни

Ние обработваме личните данни за следните цели:

а) Сключване на Договор с Клиент;

б) Използване на предоставяните, чрез Сайта, услуги;

в) Анализ и прогнозиране на потреблението на Клиентите;

г) Предоставяне, подобряване и поддръжка на нашите услуги – това включва анализи на данни,  идентифициране на тенденциите в използването, както и изчисления и статистически данни. Тези данни са  основно количествени, без персонализирана информация;

д) Осъществяване на връзка с Клиента и размяна на информация.

Правното основание за обработването е изпълнение на преддоговорни и договорни задължения на „КЕР  ТОКИ ПАУЪР“ АД във връзка със сключване и/или изпълнение на Договор и съгласие от субект на данни.

Срок за съхранение:

а) 5 години след прекратяване на договора/ споразумението, а при започнати, но незавършени в 5 годишния  срок процедури, свързани с евентуални спорове – до приключването им;

б) 10 години за свързани с тях счетоводни регистри и финансови отчети.

Получатели на лични данни

Можем да споделяме Вашите лични данни със следните трети лица:
а) ЕРП;
б) Агенция митници;
в) ФСЕС;
г) НАП;

д) НСИ;
е) Счетоводители и адвокати;
ж) Доставчици на IT услуги;
з) на държавни и/или правоприлагащи органи, ако това се изисква от приложимото законодателство.

II. ЛИЧНИ ДАННИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ

Категории субекти на данни:
физически лица и/или законни представители на търговски дружества, които:
● желаят да сключат или са сключили Договор за покупко-продажба на електрическа енергия, или ● желаят да сключат или са сключили Договор за участие в балансираща група.

Категории лични данни, които може да обработваме:
три имена; ЕГН; постоянен адрес; адрес за кореспонденция; адрес на електронна поща; телефонен номер; банкова сметка; IP адрес.

ЦЕЛИ И ПРАВНИ ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Ние обработваме личните данни за следните цели:
а) Сключване на Договор с Производител на електроенергия;
б) Използване на предоставяните, чрез сайтове на Администратора, услуги;
в) Анализ и прогнозиране на производството на електрическа енергия;
г) Осъществяване на връзка с Производителя на електроенергия и размяна на информация.
Правното основание за обработването е изпълнение на преддоговорни и договорни задължения на „КЕР ТОКИ ПАУЪР“ АД във връзка със сключване и/или изпълнение на Договор и съгласие от субект на данни.

СРОК ЗА СЪХРАНЕНИЕ:

а) 5 години след прекратяване на договора/ споразумението, а при започнати, но незавършени в 5 годишния срок процедури, свързани с евентуални спорове – до приключването им;
б) 10 години за свързани с тях счетоводни регистри и финансови отчети.

ПОЛУЧАТЕЛИ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Можем да споделяме Вашите лични данни със следните трети лица:
а) ЕРП;
б) Агенция митници;
в) ФСЕС;
г) НАП;
д) НСИ;

е) Счетоводители и адвокати;
ж) Доставчици на IT услуги;
з) на държавни и/или правоприлагащи органи, ако това се изисква от приложимото законодателство.

III. ЛИЧНИ ДАННИ, ПОЛУЧЕНИ ОТ КОНТАКТНИТЕ ФОРМИ НА САЙТА НИ

Когато сме получили запитване от лице чрез някоя от контактната ни форма, достъпни на Сайта или чрез получаване на електронно съобщение на електронните ни адреси, ние ще ползваме предоставените от лицето данни за контакт (имена и имейл адрес), за да се свържем и да му предоставим информацията и/или съдействието, от което се нуждае.

Личните данни, получени чрез контактните ни форми, ще бъдат съхранявани за срок до 1 (една) година от приключване на кореспонденцията.

НАЧИН НА СЪБИРАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Ние обработваме и използваме само лични данни, които са предоставени доброволно и лично от Вас. Това означава, че Вие носите отговорност да не предоставяте данни на трети лица в нарушение на техните права за защита на личните данни, тъй като ние нямаме практическа възможност да контролираме дали ни предоставяте данни на трети лица с тяхно знание и съгласие, дадено съгласно законовите изисквания.

ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

В „КЕР ТОКИ ПАУЪР“ АД сме въвели нужните мерки за сигурност на информацията, за да предотвратим случайно изгубване, използване или достъп до Вашите лични данни по неразрешен начин, промяна или разкриване. Освен това ограничаваме достъпа до Вашите лични данни на тези служители, доставчици на външни услуги и други трети страни, които имат легитимно право на достъп до тях. Те са обект на задължение за поверителност.

Предвид естеството на Интернет, обръщаме внимание на факта, че може да има пропуски в сигурността при предаването на данни през Интернет (например чрез електронна поща) и че пълната защита на данните от достъпа на трети лица не е възможна.

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СПОДЕЛЯМЕ

Не споделяме информация, съдържаща лични данни, с юридически лица, организации и физически лица, освен ако не е в сила едно от следните обстоятелства:
1. С Ваше съгласие – ще споделяме информация, съдържаща лични данни, с юридически лица, организации и физически лица, когато имаме Вашето съгласие за това;
2. За извършване на някои услуги – с трети страни, обработващи лични данни – както е описано по-горе;
3. Законови изисквания – ще споделяме информация, съдържаща лични данни, с други юридически лица, организации или физически лица, ако имаме основание да вярваме, че достъпът, използването, запазването или разкриването на информацията е разумно необходимо и/или задължително за:

● целите на действащ закон, разпоредба, в хода на съдебно производство или влязло в сила съдебно решение;
● събиране на дължими суми;
●разследване на потенциални нарушения;
●откриване, предотвратяване или справяне по друг начин с измами, технически проблеми или проблеми със сигурността;
●защита срещу увреждане на нашите права, имущество или безопасност, на нашите потребители или обществеността, както се изисква или е позволено от закона.

НЕПЪЛНОЛЕТНИ

Позволяваме нашия Сайт и услуги да се използват само от лица на възраст над 18 години. Ако получим информация, че сме събрали лични данни от лице на възраст под 18 години, ние незабавно ще ги изтрием, освен ако не сме задължени да ги съхраняваме по закон. Моля, свържете се с нас, ако смятате, че погрешно или неволно сме събрали информация от лице на възраст под 18 години.

ВАШИТЕ ПРАВА

Общият регламент за защита на лични данни гарантира определен набор от права, които можете да упражните във връзка с обработваните от нас Ваши лични данни. По-конкретно вие имате:
● Право на получаване на копие от информацията, която съхраняваме.
● Можете да ни поискате копие от личните данни, които съхраняваме за вас, като ни изпратите имейл на адрес: [email protected].
○ Ще се опитаме да отговорим на всички легитимни искания в рамките на един месец. Понякога може да ни отнеме повече от месец, в който случай ще Ви уведомим.
● Право да ни кажете дали информацията, която съхраняваме, е неправилна
○ Имате право да поставяте под въпрос всяка информация, която съхраняваме за вас, която смятате за грешна или непълна.
○ Моля, свържете се с нас по електронната поща на адрес [email protected], ако искате да направите това, и ще предприемем разумни стъпки, за да проверим точността на информацията и, ако е необходимо, да я коригираме.
● Да ни кажете, че искате да преустановим използването на Вашите лични данни Имате право да: ○ възразите срещу използването на Вашите лични данни;
○ или поискате да изтрием личните Ви данни;
○ или да поискате ограничаване на обработката;
○ или да ни помолите да спрем да ги използваме, ако няма нужда да го правим (известно като “правото да бъдеш забравен”).

○ Възможно е да има правни основания, поради които трябва да запазим или използваме Вашите данни, които ние ще споделим с Вас, когато упражнявате някое от гореизброените права.
● Оттегляне на съгласието
○ Можете да оттеглите вашето съгласие за това да използваме Вашите лични данни по всяко време. Моля, свържете се с нас на имейл [email protected], ако искате да оттеглите Вашето съгласие. Ако оттеглите съгласието си, може да не сме в състояние да Ви предоставим определени продукти или услуги.

КОНТАКТИ

За въпроси, свързани с настоящите Правила за поверителност, моля, свържете се с: „КЕР ТОКИ ПАУЪР“ АД
Адрес: гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 41, ет. 6
Имейл: [email protected]

ПОДАВАНЕ НА ЖАЛБА

Моля, ако не сте доволни от начина, по който сме използвали личните Ви данни, уведомете ни като ни изпратите имейл на: [email protected]

Имате право да се оплачете и в българската Комисия за защита на личните данни, с адрес: България, 1592, гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ №2; Телефон: +359 2 91 53 518; Факс: +359 2 91 53 525; адрес на електронна поща: [email protected], website: https://www.cpdp.bg/.

С разглеждането и използването на функциите на нашия Сайт, Вие изрично се съгласявате Вашите лични данни да бъдат събирани и обработвани от нас, като същевременно с това гарантирате тяхната точност и достоверност. Вие също така декларирате, че сте били информиран/а за типа лични данни, които събираме и обработваме, за целите, за които ще бъдат използвани те, както и за Вашето право на достъп, коригиране или изтриване на събраните лични данни.

Искане за изтриване на данни – образец

Искане за коригиране или допълване на данни – образец

Искане за оттегляне на съгласие – образец

Искане за трансфер на данни – образец