loader image

Плановете на ТОКИ

Планове за доставка на електроенергия от ТОКИ

Parcel Sandbox

Колко щеше да е сметката за ток на Вашия бизнес, ако бяхте клиент на ТОКИ?

Имам

Кафене
Приблизителна площ на Вашия обект
Приблизително потребление според последна фактура от Вашия доставчик
Крайна месечна сметка при избор на план от ТОКИ:

Свободен

За всички, които искат да получават сигурна услуга на стабилна и предвидима цена, без да поемат дългосрочен ангажимент

0.309 лв./кВтч

 • Без минимален срок за доставки
 • Без депозит
 • Без предварително плащане

Фиксиран

Подходящ за потребители, които искат значително да намалят разходите си и предпочитат дългосрочно фиксирана цена

0.254 лв./кВтч

 • С договор за 12 месеца
 • Без депозит
 • Без предварително плащане
 • Опция за издаване на Гаранции за произход от АУЕР

Борсов

Подходящ за фирми, които желаят да носят пазарен риск и очакват позитивен ефект от ежедневните и сезонни колебания на борсовата цена

Борсова цена + 0.025 лв./кВтч
 • С договор за 12 месеца
 • Без депозит
 • Без предварително плащане
 • Опция за издаване на Гаранции за произход от АУЕР

Индивидуален

За клиенти със специфична динамика на потреблението и/или нежда да параметрите на ценообразуване

Индивидуална

 • Според индивидуално договорените параметри
Свободен Фиксиран Борсов Индивидуален
Цена за активна енергия 0.309 лв./кВтч 0.254 лв./кВтч Според почасовите цени в сегмент "Ден напред" на БНЕБ + 0.025 лв./кВтч такса за административно обслужване според договора
Зелена енергия: мин 50% от общото потребление
Гаранции за произход 0.025 лв./кВтч (опция) 0.025 лв./кВтч (опция) според договора
Срок за доставки 1 месец 12 месеца 12 месеца според договора
Възможност за промяна на цената веднъж месечно според договора
Минимален договорен обем няма няма няма 5 MВтч/месец
Максимален договорен обем 5 MВтч/месец 10 MВтч/месец 10 MВтч/месец според договора
Депозит според договора
Предварително плащане според договора
Период на фактуриране до 10то число на месеца, след месеца на отчитане до 10то число на месеца, след месеца на отчитане до 10то число на месеца, след месеца на отчитане според договора
Срок за плащане на фактурите 15 дни 15 дни 15 дни според договора
Срок на предизвестие за прекратяване на договора 30 дни 30 дни 30 дни според договора
Такса за предварително прекратяване на договора без такса 50% от потреблението за последния отчетен период умножено по броя на оставащи месеци до края на договора 50% от потреблението за последния отчетен период умножено по броя на оставащи месеци до края на договора според договора
Допълнителни услуги
Електронни фактури
Онлайн мониторинг на потребление и фактури за всеки обект
Онлайн съвети и препоръки за енергийна ефективност
Идивидуални консултации
Индивидуални отчети

* Тези планове важат само за обекти със стандартизиран товаров профил (СТП). За обекти с почасово мерене се свържи с отдел Продажби на [email protected]

Свободен
Цена за активна енергия 0.309 лв./кВтч
Зелена енергия: мин 50% от общото потребление width=
Гаранции за произход не
Срок за доставки 1 месец
Възможност за промяна на цената веднъж месечно
Минимален договорен обем няма
Максимален договорен обем 5 MВтч/месец
Депозит не
Предварително плащане не
Период на фактуриране до 10то число на месеца, след месеца на отчитане
Срок за плащане на фактурите 15 дни
Срок на предизвестие за прекратяване на договора 30 дни
Такса за предварително прекратяване на договора без такса
Допълнителни услуги
Електронни фактури Да
Онлайн мониторинг на потребление и фактури за всеки обект Да
Онлайн съвети и препоръки за енергийна ефективност Да
Идивидуални консултации не
Индивидуални отчети не
Фиксиран
Цена за активна енергия 0.254 лв./кВтч
Зелена енергия: мин 50% от общото потребление
Гаранции за произход 0.025 лв./кВтч (опция)
Срок за доставки 12 месеца
Възможност за промяна на цената
Минимален договорен обем няма
Максимален договорен обем 10 MВтч/месец
Депозит
Предварително плащане
Период на фактуриране до 10то число на месеца, след месеца на отчитане
Срок за плащане на фактурите 15 дни
Срок на предизвестие за прекратяване на договора 30 дни
Такса за предварително прекратяване на договора 50% от потреблението за последния отчетен период умножено по броя на оставащи месеци до края на договора
Допълнителни услуги
Електронни фактури
Онлайн мониторинг на потребление и фактури за всеки обект
Онлайн съвети и препоръки за енергийна ефективност
Идивидуални консултации
Индивидуални отчети
Борсов
Цена за активна енергия Според почасовите цени в сегмент "Ден напред" на БНЕБ + 0.025 лв./кВтч такса за административно обслужване
Зелена енергия: мин 50% от общото потребление
Гаранции за произход 0.025 лв./кВтч (опция)
Срок за доставки 12 месеца
Възможност за промяна на цената
Минимален договорен обем няма
Максимален договорен обем 10 MВтч/месец
Депозит
Предварително плащане
Период на фактуриране до 10то число на месеца, след месеца на отчитане
Срок за плащане на фактурите 15 дни
Срок на предизвестие за прекратяване на договора 30 дни
Такса за предварително прекратяване на договора 50% от потреблението за последния отчетен период умножено по броя на оставащи месеци до края на договора
Допълнителни услуги
Електронни фактури
Онлайн мониторинг на потребление и фактури за всеки обект
Онлайн съвети и препоръки за енергийна ефективност
Идивидуални консултации
Индивидуални отчети
Индивидуален
Цена за активна енергия според договора
Зелена енергия: мин 50% от общото потребление
Гаранции за произход според договора
Срок за доставки според договора
Възможност за промяна на цената според договора
Минимален договорен обем 5 MВтч/месец
Максимален договорен обем според договора
Депозит според договора
Предварително плащане според договора
Период на фактуриране според договора
Срок за плащане на фактурите според договора
Срок на предизвестие за прекратяване на договора според договора
Такса за предварително прекратяване на договора според договора
Допълнителни услуги
Електронни фактури
Онлайн мониторинг на потребление и фактури за всеки обект
Онлайн съвети и препоръки за енергийна ефективност
Идивидуални консултации
Индивидуални отчети