Месечната сметка за електричество се формира от няколко компоненти:

  1. Изразходвано количество електроенергия (в кВтч) по почасовите ценови стойности на Българска независима енергийна борса (пазар „Ден напред“);
  2. Административна такса за обслужване в размер на 5% от стойността на изразходваната енергия за месеца;
  3. Такси за пренос през електропреносната и електроразпределителната мрежа;
  4. Такси за достъп до електропреносната и електроразпределителната мрежа;
  5. Такса „Задължение към обществото“;
  6. Акциз;
  7. ДДС.

Сумата по т. 1 се изчислява според почасовата консумация на абоната спрямо цената, на която се търгува електроенергията на Българската Независима Енергийна Борса за съответния час.

Таксата за обслужване по т 2. е фиксирана за обект (измервателна точка).

Сумите по т. от 3 до 7 се изчисляват по нормативно определени цени, плащат се от крайния клиент и са еднакви за всички клиенти, независимо от избрания търговец. Те се включват в месечните фактури издавани от ТОКИ, като впоследствие търговецът има ангажимент да ги разплати към ЕРП и съответните институции (Фонд СЕС, Агенция Митници, НАП).

* Този план важи само за обекти със стандартизиран товаров профил (СТП). За обекти с почасово мерене се свържете с отдел Продажби на sales@toki.bg.