Общи положения
Чл. 1. (1) С настоящите Общи условия се регламентират договорите за комбинирани услуги между „ТОКИ ПАУЪР“ АД, EИК 206117083, със седалище и адрес на управлениe гр. София, п.к. 1000 р-н Средец бул. Цар Освободител № 14, и крайни небитови или битови клиенти, присъединени към съответна електроразпределителна мрежа, за които се прилагат стандартизирани товарови профили.
(2) В текстовете на Общите условия „ТОКИ ПАУЪР“ АД, се нарича за краткост „Продавач“, небитовите/битови клиенти – Клиент/и, а двете страни общо – “Страните”.
Чл. 2. (1) Продавачът осъществява дейност „търговия с електрическа енергия”, съгласно Лицензия за търговия с електрическа енергия No Л-525-15/ 25.09.2020г., допълнена с права и задължения, свързани с дейността „координатор на стандартна балансираща група”, съгласно чл. 39, ал. 1, т.5 от Закона за енергетиката, издадена от Комисия за енергийно и водно регулирано.
(2) Продавачът е вписан като координатор на стандартна балансираща група в публичния регистър на независимия преносен оператор – „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, в съответствие с изискванията на Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ – издадени от Комисия за енергийно и водно регулиране) със статус „активен” и код 32X001100101677Y.
(3) Клиентите са физически или юридически лица, които купуват активна електрическа енергия за небитови нужди или за собствени битови нужди и към чийто Обект се прилага стандартизиран товаров профил, съгласно ПТЕЕ.
(4) Клиентите са непреки членове на стандартната балансираща група с координатор „ТОКИ ПАУЪР“ АД.
Чл. 3. (1) Настоящите Общи условия уреждат:
1. Процедурата по сключване на Договор за комбинирани услуги и прехвърляне на Клиента в стандартната балансираща група на Продавача.
2. Правата и задълженията на страните по Договора за комбинирани услуги по:
а. продажбата на активна електрическа енергия по свободно договорени цени;
б. участието на клиента в стандартната балансираща група на Продавача
в. заплащането от Клиента на мрежовите услуги:“достъп до електропреносната и/или електроразпределителната мрежа“,“пренос на електрическа енергия през електропреносната и/или електроразпределителната мрежа“
г) условията и редът за прекратяване или прекъсване на снабдяването с електрическа енергия;
д) Отговорностите на страните при неизпълнение на задълженията им.
(2) Продавачът извършва дейността си в съответствие с изискванията на действащото законодателство.
Дефиниции и съкращения
Чл. 4. По смисъла на настоящите Общи условия :
1. „Балансираща група“ е група от търговски участници, които са прехвърлили отговорността за балансиране на един координатор и към които се прилагат общите принципи за балансиране на този координатор, съгласно ПТЕЕ;
2. „Договор за комбинирани услуги/ДКУ“ е индивидуалният договор, при прилагане на настоящите общи условия, сключен между Продавача и Клиента, чийто предмет, съгласно чл.20 от Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ), е продажбата на електрическа енергия и плащането на всички използвани от крайния клиент услуги:
„достъп до електропреносната и/или електроразпределителната мрежа“, „пренос на електрическа енергия през електропреносната и/или електроразпределителната мрежа” и „отговорност за балансиране”,
3. „Доставчик от последна инстанция /ДПИ“ е дружество, което е лицензирано за територията на която се намира снабдявания Обект на Клиента, да извършва дейността „доставка на електрическа енергия на клиенти, които не са избрали друг доставчик или избраният доставчик не извършва доставка по независещи от клиента причини“, съгласно ЗЕ.
4. „Електрическа енергия“ е активна електрическата енергия, измервана кWh.
5. „Мрежови оператор“ е съответният оператор на електроразпределителна мрежа, лицензиран от КЕВР, към чиято мрежа е присъединен снабдявания Обект на Клиента.
6. „Мрежови услуги“ са следните услуги: достъп до електропреносната мрежа, пренос на електрическа енергия през електропреносната мрежа, достъп до електроразпределителните мрежи, пренос на електрическа енергия през електроразпределителните мрежи и други услуги, осигурявани от НПО и мрежовите оператори.
7. „Независим преносен оператор/НПО“ е „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, лицензиран от КЕВР съгласно ЗЕ.
8. „Небаланс” е отклонението между количествата електрическа енергия по регистрираните графици за потребление, съгласно Правилата за търговия с електрическа енергия и утвърдените измерени стойности за потребено количества електрическа енергия, така както е уредено в ПТЕЕ при прилагане на стандартизирани товарови профили.
9. „Обект/снабдяван Обект” е обект на Клиента, за който се доставя електрическа енергия по ДКУ и който е: а) присъединен към съответната електроразпределителна мрежа, б) доставяната електрическа енергия за този обект се измерва със средство за търговско измерване, собственост на съответния мрежови оператор в) към този обект се прилага стандартизиран товаров профил и г) се идентифицирана чрез специфичен за обекта идентификационен код (точка на измерване, ИТН – Измервателна Точка Номер, УИН). Този идентификационен код представлява постоянен буквено-цифров идентификационен код, определян от съответния мрежови оператор за всяко място на измерване на доставяна електрическа енергия към снабдявания Обект.
10. „Общи принципи“ – Общи принципи за разпределение на небалансите в рамките на стандартната балансираща група („Общи принципи”), с координатор„ТОКИ ПАУЪР“ АД, които се прилагат към участниците в групата и са публикувани на интернет страницата на Продавача, като за Клиентите със стандартизиран товаров профил се прилага принципа на „изцяло прехвърляне на отговорността за небаланс към координатора на балансиращата група (разходът за небаланс се включва в цената на продаваната активна електрическа енергия)“.
11. „Отчетен период” е календарен месец, включващ периода от 00:00 часа на първия календарен ден на месеца до 24:00 часа на последния календарен ден на месеца или друг период, в зависимост от отчитането на потребената електричека енергия чрез средствата за търговско измерване от съответния мрежови оператор
12. „Стандартна балансираща група/СБГ“ е групата от търговски участници с координатор „ТОКИ ПАУЪР“ АД, която отговаря на изискванията на ЗЕ и е регистрирана от независимия преносен оператор.
13. „Стандартизиран товаров профил“ е конкретен стандартизиран товаров профил от стандартизираните товарови профили, които се прилагат от съответния мрежови оператор и който конкретен стандартизиран товаров профил е причислен към Обекта на Клиента съгласно и в съответствие с ПТЕЕ.
14. „Средства за търговско измерване“ са технически средства за измерване на електрическата енергия, доставена в точката на доставка, които технически средства са собственост на съответния мрежови оператор, към който е присъединен снабдявания Обект на Клиента.
15. „Точка/и на доставка“ – точките на присъединяване на снабдявания/ите Обекта/и на Клиента към електроразпределителната мрежа, като доставяната електрическа енергия се измерва със средства за търговско измерване, собственост на съответния мрежови оператор.
16. „Ценови пакет“ са конкретни ценови оферти, предлагани от Продавача за определен от него период от време.
17. „Ценово решение на КЕВР“ е приложимо към съответен период решение на Комисията за енергийно и водно регулиране с което се определят/утвърждават цена „задължения към обществото“ (по чл.30, ал.1, т.17 от ЗЕ или друг съответен нормативен текст) и цените на мрежовите услуги за НПО и мрежовите оператори;
18. „ЗЕ“ е Законът за енергетиката, обн. ДВ. бр.107 от 9 декември 2003г. с всички последващи изменения и допълнения;
19. „ПТЕЕ“ са Правила за търговия с електрическа енергия, приети от Комисията за енергийно и водно регулиране на основание чл.91, ал.2 от Закона за енергетиката, обн. ДВ, бр. 66 от 26.07.2013г. с всички последващи изменения и допълнения.
20. „КЕВР“ е Комисията за енергийно и водно регулиране;
Процедура по сключване на Договор за комбинирани услуги (ДКУ) и прехвърляне на клиента в СБГ на Продавача
Чл.5. (1) Клиентът подава искане за сключване на ДКУ и избира предлаган ценови пакет за продажба на електрическа енергия по електронен път чрез електронна платформа на интернет страница: http://www.toki.bg, като предоставя и потвърждава следните данни на Продавача за сключване на договора:
1. За клиенти юридически лица – наименование, ЕИК, адрес на управление, адрес за кореспонденция, включително адрес на електронна поща, трите имена на лицето/лицата, представляващи юридическото лице по регистрация, а за клиенти физически лица – трите имена, ЕГН, постоянен адрес и адрес за кореспонденция, включително адрес на електронна поща;
2. Обектите, за които се сключва ДКУ, административен адрес на тези обекти и идентификационен код на всеки от Обектите;
3. Копие от издадена фактура за електрическа енергия през предходните два месеца от настоящия доставчик на Клиента.
(2) Липсата на задължения към настоящия доставчик на електрическа енергия на Клиента и настоящия координатор на балансираща група, на която Клиентът е член, е условие за подаване на искането по ал.1. Клиентът е отговорен за истинността и правилността на подаваните данни по ал.1, включително, че няма задължения към посочените лица.
(3)Клиентът подписва изпратения от Продавача по електронен път ДКУ по някои от следните начини:
1. Чрез квалифициран електронен подпис на Клиента или на лице, представляващо Клиента по търговска регистрация, или
2. Чрез подпис и представяне на подписания договор в офис на Продавача.
(4) При подписване на ДКУ от упълномощено лице, пълномощникът представя и нотариално заверено пълномощно от Клиента.
(5) Клиентът се задължава да предостави информация и/или документи допълнително изискани от съответния мрежови оператор при осъществяване на процедурата по смяна на доставчика на електрическа енергия и координатор на балансираща група, съгласно ПТЕЕ.
(6) При подписване на договора, Продавачът изпраща по електронен път същия на Клиента на посочения от последния електронен адрес по ал.1.
(7) Продавачът предприема осъществяването на процедурите по смяна на доставчика/координатора на балансираща група по реда на ПТЕЕ, ако са налице условията за това.
(8) Продавачът не носи отговорност и не дължи обезщетение на Клиента:
1. Ако Клиентът не е подписал и изпратил, съответно Продавачът не е получил Договора по ал.3, най-късно два работни дни преди 10-то число на съответен календарен месец, или;
2. Ако подадените от Клиента данни са неточни, непълни или неверни и заявление за първоначална регистрация на пазара по свободно договорени цени и/или смяна на доставчика/координатор по ПТЕЕ не може да бъде подадено от Продавача до съответния мрежови оператор, или;
3. Клиентът има задължения към настоящия си доставчик на електрическа енергия и/или към настоящия координатор на балансираща група и/или когато процедурата по първоначална регистрация на пазара и/или смяна на доставчика/координатора бъде спряна или отказана от съответния мрежови оператор по мотивирано възражение от страна на настоящия му доставчик или по други причини, съгласно ПТЕЕ и действащото законодателство.
Предмет на Договора за комбинирани услуги (ДКУ)
Чл. 6. (1) Продавачът се задължава да продава, а Клиентът се задължава да купува количество активна електрическа енергия, измерено със средства за търговско измерване, при условията и сроковете по тези Общи условия и ДКУ, за Обекта/ите, индивидуализирани в ДКУ.
(2) Клиентът приема да участва в стандартната балансираща група на Продавача и прехвърля отговорността за балансиране по отношение на Обекта/ите, а Продавачът поема отговорността за балансиране на същите.
(3) Клиентът се задължава да заплаща на Продавача и всички мрежови услуги: “достъп до електропреносната и електроразпределителната мрежа“, “пренос на електрическа енергия през електропреносната и електроразпределителната мрежа“.
(4) С договора за комбинирани услуги Клиентът упълномощава Продавача да сключи от негово име и за негова сметка договори със съответния мрежови оператор и с доставчика от последна инстанция, както и да подаде заявлението за първоначална регистрация на Клиента, съгласно ЗЕ.
Влизане в сила, срок и начало на изпълнение на ДКУ
Чл. 7. (1) Продавачът и Клиентът подписват ДКУ при настоящите Общи условия, с който договарят цената на електрическата енергия, обекта/ите на Клиента, за които се доставя електрическата енергия, сроковете за плащане на дължимите от Клиента суми, упълномощаването на Продавача, съгласно чл.6, ал.4.
(2) Ако не е договорено друго в ДКУ, срокът на доставка е едногодишен от датата на влизане в сила на ДКУ.
(3) ДКУ влиза в сила на първо число на месеца, следващ непосредствено месеца, през който съответният мрежови оператор е завършил процедурите по смяна на доставчика и координатора на балансираща група и съответно Купувачът е регистриран като член на стандартната балансираща група на Продавача, съгласно и в съответствие с ПТЕЕ, с изключение на клаузите, регламентиращи упълномощаването на Продавача от страна на Клиента, които влизат в сила от датата на подписването му от страните.
(4) От датата на влизане в сила на договора, Продавачът започва доставка на електрическа енергия на Клиента.
(5) Сключеният ДКУ се удължава автоматично за нов едногодишен период, в следните случаи:
1. Ако никоя от страните не възрази най –късно 30 дни преди изтичане срока на договора, че не желае автоматично подновяване на договора. В този случай Продавачът може да предложи изменение на цената по ДКУ в срок до 1 месец от подновяване срока на договора, и ако Клиентът не се съгласи, Продавачът има право да прекрати договора с 15 –дневно предизвестие.
2. В случай, че Клиентът приеме (или не отговори в срока за приемане) предложеното изменение на цените на електрическа енергия от Продавача по т.1, то ДКУ се удължава за нов едногодишен период при изменената цена, предложена от Продавача. Приемането на предложението се извършва в 5-дневен срок от получаване на предложението.
Чл. 8. (1) Клиентът се съгласява Продавачът да инициира първоначалната регистрация на Клиента и смяната на доставчика/координатора, съгласно изискванията на ПТЕЕ, като извършва всички правни и фактически действия за това.
(2) Клиентът се задължава да оказва необходимото съдействие на Продавача за извършване на регистрацията на пазара на електрическа енергия и смяна на доставчика на електрическа енергия /координатора на балансираща група, като предоставя изискваната информация и/или документи в 2-дневен срок.
(3) Ако Клиентът не отстрани пречките за първоначална регистрация на пазара и/или не представи изискани документи и операторът на електроразпределителната мрежа не регистрира смяната на доставчика/координатора, Продавачът има право едностранно да прекрати договора за комбинирани услуги без предизвестие, като не носи отговорност за вредите и пропуснатите ползи, които Клиентът евентуално би претърпял.
(4) Продавачът не носи отговорност и не дължи обезщетение на Клиента в случаите на чл.5 ал.8 от тези общи условия.
Права и задължения на страните
Чл. 9. Клиентът има право:
1. Да получава активна нетна електрическа енергия, при условията, сроковете и по цените, съгласно тези Общи условия и ДКУ.
2. Да получава електронна фактура, съдържаща информация, съгласно тези Общи условия;
3. Да поиска извършване на проверка от Продавача в случай на съмнения за неточна сметка за доставената електрическа енергия и/или друг плащания;
4. Да подава жалби и/или възражения до Продавача;
5. Да получава информация за потреблението на електрическа енергия от Обектите си по ДКУ, съгласно изискванията на нормативните актове.
Чл. 10. Клиентът се задължава:
1. Да приема електрическа енергия от Продавача в точката на доставка за срока на действие на ДКУ.
2. Да заплаща редовно и в срок доставената активна електрическа енергия по цената, договорена в ДКУ.
3. Да заплаща редовно и в срок всички дължими цени за мрежови услуги – “достъп до електропреносната и/или електроразпределителната мрежа“, “пренос на електрическа енергия през електропреносната и/или електроразпределителната мрежа“, както и цена „задължения към обществото“, дължимите данъци – акциз, ДДС, и други дължими по закон или административен акт суми, посочени в издадената от Продавача фактура.
4. Да уведоми Продавача, в срок от 3 (три) работни дни, при промяна:
а) на собствеността и/или правото на ползване или облигационното ползване на обекта/ите, посочени в ДКУ;
б) промяна на предназначението на обекта и характера на потребление на електрическата енергия;
в) на лицата, които го представляват или са упълномощени да извършват действия по изпълнението на ДКУ;
г) на данните, необходими за издаване на фактура и в банковите сметки или промени по търговската регистрация на Клиента;
д) на данните за кореспонденция и др.
5. Да спазва нормативните изисквания по Закона за енергетиката и свързаните с него подзаконови нормативни актове и общите и индивидуалните административни
Чл. 11. Продавачът се задължава:
1. Да доставя на Клиента активна електрическа енергия за Обектите на клиента при условията и по цената ДКУ и тези Общи условия.
2. Да изготвя и известява графици за потребление и обмен за СБГ, съгласно и в съответствие с ПТЕЕ.
3. Да отговаря за небалансите на Клиента за обекта/обектите и да урежда заплащане за своя сметка на разходите за балансиране, ако такива възникнат.
4. Да създаде и поддържа база данни за Клиента при опазване на поверителността на информацията в стандартната балансираща група.
5. Да издава и да изпраща електронна фактура/и, по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, за задълженията на Клиента за продадената електрическа енергия, за мрежовите услуги, такса „задължения към обществото“, акциз и ДДС.
6. Да изпълнява техническите изисквания по отношение на средствата за комуникация, посочени в Известието за приемане на заявлението за регистрация от Независимият преносен оператор, относно поддържането, предаването и съхранението на данни във връзка с участието на пазара на балансираща енергия.
7. Да не предоставя и да не разкрива на трети лица личните данни на Клиента, освен в предвидените в нормативен акт случаи.
8. Да спазва нормативните изисквания по Закона за енергетиката и свързаните с него подзаконови нормативни актове и общите и индивидуалните административни актове на КЕВР.
Чл. 12. Продавачът има право:
1. Да изготвя единна прогноза за участниците в стандартната балансираща група.
2. Да получава точно и в срок дължимите суми по издадените фактури за продадената електрическа енергия, цените за мрежови услуги, цена „задължения към обществото“, акциз и ДДС.
3. Да поиска от съответния оператор на електроразпределителна мрежа да предприеме действия по преустановяване/временно прекъсване на преноса на електрическа енергия към обекта/ите на Клиента при забава за плащане на дължими суми по ДКУ. Всички разходи и такси, заплатени от Продавача на оператора на електроразпределителната мрежа във връзка с преустановяването и/или възстановяване на електрозахранването, са за сметка на Клиента и следва да бъдат възстановени на Продавача незабавно при поискване.
4. Да възразява мотивирано срещу искане за смяна на координатор/доставчик от страна на Клиента в предвидените от действащата нормативна уредба случаи.
5. Да издава и изпраща по електронен път електронни фактури, включително чрез електронна система за фактури. При използване на електронна система за фактури, Продавачът уведомява Клиента за достъпа до тази система.
6. Да изисква от Клиента необходимата информация с оглед изпълнение на ДКУ, както и такава по чл.10, т.4 от настоящите Общи условия
Цени. Мрежови услуги. Фактуриране и плащане
Чл. 13. (1) Цената за продаваната електрическа енергия се определя в ДКУ, и е с включен разход за небаланс за Обекта/ите на Клиента.
(2) Клиентът заплаща за отчетен период доставеното количество електрическа енергия, измерено и отчетено от средствата за търговско измерване в точките на доставка на Обекта/ите на Клиента в съответствие с определената в ДКУ цена.
(3)Цената по ал. 1 не включва допълнително начисляваните акциз, данък добавена стойност, цените за мрежовите услуги и цена за „задължения към обществото“, определени с ценово решение на КЕВР или други такси и допълнителни задължения, които се дължат, съгласно действащото законодателство или актове на държавни органи от крайни клиенти на електрическа енергия.
(4) Продавачът начислява отделно във фактурата, която издава на Клиента, цена за
„задължение към обществото“, акциз и данък добавена стойност, цените за мрежовите услуги и други дължими такси или добавки към цената на електрическата енергия. В случай, че Клиентът е задължен да заплаща и надбавка за използваната/отдадената реактивна електрическа енергия то Клиентът заплаща и тази надбавка, ако това е предвидено, съгласно Рамковия договор между Продавача и съответния мрежови оператор по чл.23 от ПТЕЕ.
(5) В случай на промяна на размера, структурата и/или начина на заплащане на цените на мрежовите услуги, цена „задължения към обществото“, таксите и надбавки към цената на електрическата енергия, въвеждане на нови задължения и/или компоненти, постановени от КЕВР или друг компетентен орган, както и при промяна на законодателството, свързано с тези въпроси, то тези нововъведени цени или изменен размер на цените се прилагат между страните и се дължат от Клиента, считано от датата на влизане в сила на такава промяна.
Чл. 14. Когато в ДКУ е договорен ценови пакет с фиксирана цена на електрическата енергия, същата не подлежи на промяна за срока на действие договора, с изключение на следния случай:
1. Продавачът има право да измени цената на електрическата енергия, когато среднопретеглената цена на пазарен сегмент „Ден напред“ на Българската независима енергийна борса за календарен месец се повиши с повече от 10% от цената по ДКУ. Изменението на цената се извършва с писмено уведомление от Продавача към Клиента. Уведомлението се изпраща по електронен път в срок не по- късно от 1 (един) месец преди датата, от която се прилага новата цена.
2. Клиентът, в срок до 14 дни от изпращане на уведомлението по т.1, изпраща на Продавача писмено съгласие за промяна на договорената цена или писмено 14-дневно предизвестие за прекратяване на ДКУ. В случай, че в посочения срок Клиентът не изпрати нито писмено съгласие, нито предизвестие, новата цена започва да се прилага по ДКУ от датата, посочена от Продавача в уведомлението.
Чл. 15. (1) Продавачът издава за всеки отчетен период електронна фактура относно дължимото плащане от Клиента в български лева, при спазване на ЗДДС.
(2) Фактурата се издава до 10–число на месеца, следващ отчетния месец, но не по-рано от 2 работни дни след датата на получаване на информация от съответния мрежови оператор – собственика на средствата за търговско измерване за Обекта/ите на Клиента за измереното и отчетено количеството доставена електрическа енергия за отчетния период.
(3) Фактурата включва номера на средството за търговско измерване, периода на отчитане и сроковете за плащане на количеството доставена и измерена активна електрическа енергия, уговорената цена, дължимите суми за количеството доставена електрическа енергия, за мрежови услуги и за задължения към обществото по цени, съгласно ценово решение на КЕВР за съответния ценови период, както и сумите за всички други дължими нормативно определени и/или утвърдени добавки, включително акциз и ДДС, за съответния отчетен период. Във фактурата се посочват и банковите сметки, по които се извършва плащане от Клиента към Продавача.
Чл.16. (1) Продавачът изпраща издадената фактура по електронен път на адреса на електронната поща на Клиента или чрез електронна система за фактури.
(2) В случаите, когато Клиентът изиска фактура на хартиен носител, Продавачът изпраща оригиналът на фактурата по куриерска поща, като разходите за това са за сметка на Клиента.
(3) Неполучаването на изпратено съобщение с издадена фактура или неполучаване на фактура на хартиен носител по ал.2 не освобождава Клиента от задължението за заплати дължимите суми по нея в договорения срок.
(4) Клиентът има право да оспори стойността на фактурата в срок до 3 (три) работни дни от получаване на същата. Оспорването се прави писмено до Продавача. В срок от 3 (три) работни дни от получаване на оспорването Продавачът проверява издадената фактура и уведомява Клиента за резултата от проверката.
(5) Клиентът може да оспори измерените стойности пред съответния мрежови оператор в сроковете, съгласно ПТЕЕ и Правилата за измерване на количеството електрическа енергия. В тези случаи проверяването и корекцията на измерените стойности от страна на мрежовия оператор се извършва съгласно Правилата за измерване на количеството електрическа енергия.
(6) В случаите на основателно оспорване, както и в случаите на промяна в стойностите, след оспорване, корекция от мрежовия оператор на количествата измерена електрическа енергия, Продавачът издава съответно дебитно/кредитно известие и го изпраща на Клиента.
(7) Оспорването на издадена фактура и/или измерените стойности не освобождава Клиента от задължението за заплащането на сумите по издадена фактура в сроковете за плащане.
Чл. 17. (1) Ако не е уговорено друго в ДКУ, Клиентът се задължава да заплати на Продавача дължимите суми по издадената фактура/и в български лева в срок до 10 (десет) дни от датата на издаване на фактурата, но не по-късно от 25–то число на месеца, следващ отчетния месец.
(2) Клиентът заплаща дължимите суми по банковата сметка, посочена от Продавача във фактурата или на интернет страницата му, по един от следните начини за плащане – с платежно нареждане по банков път, чрез epay, с кредитна/дебитна карта през интерфейс, предложен от Продавача.
(3) Задължението за плащане се счита за изпълнено в срок, ако цялата дължима сума постъпи по банковата сметка на Продавача не по-късно от деня на падежа по ал.1или договорен в ДКУ, a в случай, че денят на падежа е неработен ден – на първия работен ден, следващ деня на падежа.
Обезпечения
Чл.18. (1) Продавачът има право да изиска от Клиента да предостави обезпечение под формата на паричен депозит по банкова сметка посочена от Продавача, в размер на две средномесечни суми за доставена електрическа енергия, мрежови услуги и задължение към обществото, ако Клиентът изпадне в забава за плащане на дължимите суми по издадени фактури два и повече пъти.
(2) При неплащане на задължения по ДКУ, Продавачът има право, след писмено уведомление до Клиента, да усвои обезпечението до размера на дължимата сума, включително за дължими неустойки и обезщетения.
(3) Предоставеният депозит не се олихвява. Обезпечението, съответно остатъкът от обезпечението се възстановява на Клиента, в 10–дневен срок след изплащане на всички дължими суми, при прекратяване на ДКУ.
Отговорност при неизпълнение на задълженията. Условия и ред за временно преустановяване и възстановяване на продажбата на електрическа енергия
Чл. 19. (1) Страните не си дължат обезщетения за вреди в случаите на чл.72 -74 и чл.111, ал.1, т.7, от ЗЕ, временно прекъсване на пазара, ограничаване на количествата за доставка от страна на НПО при условията на ПТЕЕ и Правилата за управление на електропреносната мрежа, и/или решение на съответен компетентен орган.
(2) В случаите, указани в ПТЕЕ, взаимоотношенията, свързани с доставката на електрическа енергия в електроенергийната система за периода на прекратяване на пазара, се уреждат с доставчиците от последна инстанция, в съответствие с ПТЕЕ или друг приложим нормативен акт.
(3) Продавачът, освен в случаите по предходната алинея, не носи отговорност пред Клиента и в следните случаи:
1. При нарушаване на качеството на доставяната активна електрическа енергия, което се осигурява от съответния мрежови оператор, към която са присъединен/и Обекта/ите на Клиента, вкл. при смущения, прекъсвания и спадове в напрежението, настъпили вследствие на неизправност на съоръженията за пренос и/или разпределение на електрическа енергия, аварийни и планови прекъсвания, оперативни превключвания и други.
2. При техническа неизправност на електрическите уредби и съоръжения, собственост на Клиента и/или повреди или аварии, възникнали в електрическите уредби и съоръжения на Клиента, възникнали поради неправилни или несвоевременни действия на обслужващия персонал.
(4) При липса на писмени уведомления по настоящите Общи условия, в случаите когато такива се изискват, другата Страна не носи отговорност за настъпилите вреди.
(5) Продавачът не носи отговорност за причинени вреди на Клиента, произтичащи от преминаването му към доставчик от последна инстанция при прекратяването на ДКУ или изключването му от стандартната балансираща група на Продавача.
Чл. 20. (1) При забава на Клиент за плащане на дължими суми по издадени фактури в сроковете по тези Общи условия или по ДКУ, Клиентът дължи на Продавача неустойка в размер на законната лихва върху размера на забавеното плащане от деня на забавата до деня на плащане, изчислена за всеки ден забава.
(2) В случаите на преустановяване на доставките на енергия, поради прекъсване на присъединяването на Обект на Клиента и/или ограничаване на достъпа му до съответната електроразпределителна мрежа от съответния мрежови оператор, за което прекъсване и/или ограничаване на достъпа е отговорен Клиентът, същият дължи на Продавача неустойка за неприетата електрическа енергия в размер 30 % от среднодневното дължима сума за доставена електрическа енергия, изчислено на база дължима сума за енергия за предходния календарен месец.
Чл.21. (1) В случаите на забава на дължимо плащане от Клиента към Продавача по тези общи условия и ДКУ, включително неустойки и депозит, Продавачът отправя до Клиента предизвестие за временно преустановяване на снабдяването, като му дава срок от 5 (пет) работни дни за заплащане на просрочените суми.
(2) След изтичането на срока по ал. 1, Продавачът има право да поиска от съответния мрежови оператор временно да преустанови преноса на електрическа енергия към обекта/обектите на Клиента.
(3) Продавачът отправя искане до съответния мрежови оператор за възстановяване на преноса на електрическа енергия след отпадане на основанието за преустановяване на снабдяването, както и след заплащане от Клиента на всички суми, дължими към Продавача и/или към съответния мрежови оператор, във връзка със искането за преустановяване и/или възстановяване на снабдяването, независимо от физическото изпълнение на искането за прекъсване на електрозахранването. В тези случаи Продавачът не носи отговорност пред Клиента за вреди, причинено от това преустановяване на снабдяването с електрическа енергия.
Прекратяване на ДКУ
Чл. 22. (1) Освен в случаите посочени по-горе в общите условия, ДКУ се прекратява:
1. По взаимно писмено съгласие между Страните;
2. С изтичане на срока на ДКУ, освен ако същият е продължен, съгласно чл.7, ал.4 от настоящите общи условия;
3. От датата на отнемане на лицензията на Продавача по реда на ЗЕ или отстраняване на Продавача от електроенергийния пазар по реда на ПТЕЕ или оттегляне на регистрацията на Продавача като координатор на СБГ;
4. От датата на откриване на производство по ликвидация или откриване на производство по несъстоятелност на страна по ДКУ;
5. При наличие на непреодолима сила в продължение на повече от 60 (шестдесет) календарни дни;
6. При погиване на Обекта на Клиента;
7. В случай на неизпълнение на задължението на Клиента да уведоми Продавача за прехвърлянето на собствеността и/или ползването върху Обекта/ите и/или при промяна на титуляра на партидата по каквато и да било причина.
8. Едностранно от всяка от страните с едномесечно писмено предизвестие до другата страна, след изтичането на шест месеца от влизане в сила на ДКУ, като прекратяването настъпва на 1-во число на календарния месец, следващ непосредствено месеца, в който изтича предизвестието.
9. Едностранно с 14 (четиринадесет) дневно писмено предизвестие от изправната Страна в случай на неспазване на задължение по Общите условия от неизправната страна. Ако в срока на предизвестието страната изпълни задължението си, договорът не се счита за прекратен;
10. Едностранно от Продавача със 7 (седем) дневно писмено предизвестие до Клиента, в случай, че Клиентът просрочи свое задължение за плащане с повече от 10 дни. Ако в срока на предизвестието, Клиентът погаси задължението си, договорът не се счита за прекратен;
(2) Ако договорът бъде прекратен на основание ал.1, т. 7, 9 или 10 от Продавача като изправна страна, и това прекратяване е преди да са изтекли шест месеца, считано от датата на влизане в сила на ДКУ, Клиентът дължи на Продавача неустойка в размер на (30 %) от среднодневната дължима сума за доставена електрическа енергия, изчислено на база дължима сума за енергия за предходния календарен месец. Тази неустойка е дължима за всеки ден от датата на прекратяване на ДКУ до датата на изтичане на шест месеца от влизане в сила на ДКУ. Ако прекратяването е след шестия месец, Клиентът дължи на Продавача неустойка в размер на дължимата месечна сума за доставена електрическа енергия за предходния месец.
(3) Прекратяването на договора по ал.1 т.9 и 10 настъпва на 1-во число на календарния месец, следващ непосредствено месеца, в който изтича предизвестието. До таза дата страните изпълняват договора.
(4) В случай, че Клиентът не е стартирал процедура по смяна на доставчик/координатор на балансираща група, която ще приключи до изтичане срока на настоящия договор или датата на неговото прекратяване, Продавачът подава към съответния мрежови оператор искане за смяна на доставчик/координатор с доставчик от последна инстанция.
Чл. 23. (1) След прекратяването на договора, Продавачът уведомява съответния мрежови оператор, че ДКУ с Клиента е прекратен.
(2) Продавачът не носи отговорност за небалансите на Клиента след прекратяване на ДКУ.
Форс мажор
Чл. 24. (1) Обстоятелства на непреодолима сила са непредвидени и непредотвратими събития или комбинация от събития от извънреден характер, извън контрола на страните, възникнали след сключването на договора като, но неограничаващи се до: война, саботаж, въстания, революция, бунт, стачки, безредици експлозия, пожар, природни бедствия (наводнения, земетресения, гръм, буря, ураган, торнадо, проливен дъжд, градушка, свличане, срутвания на земни маси, заледявания, и др. природни стихии), ембарго, правителствени забрани и/или мерки от ограничителен характер произтичащи от решения на Народното събрание или административен акт, срив в MMS системата на независимия преносен оператор и други, срив на борсовата търговия с електрическа енергия, доколкото тези събития пречат за изпълнение на задълженията по настоящия договор.
(2) При наличие на обстоятелства на непреодолима сила, двете Страни се задължават взаимно да се уведомяват във възможно най-кратки срокове, но не по-късно от 24 (двадесет и четири) часа от възникването, за началото на обстоятелствата, както и да положат всички необходими условия за намаляване или предотвратяване на вредите и последствията от тези обстоятелства.
(3) Потвърждаване на обстоятелства на непреодолима сила се извършва с документ, издаден от съответната компетентна институция. В срок от 14 (четиринадесет) дни от настъпването на обстоятелствата по непреодолима сила, заинтересованата страна е длъжна да подаде искане за издаване на документ, потвърждаващ обстоятелствата по непреодолима сила и да го предостави на другата страна, не по-късно от 2 (два) работни дни след получаването му.
(4) В случай, че Страната, позоваваща се на непреодолима сила, не изпрати уведомлението по ал. 2 или не потвърди обстоятелството по ал. 3, същата губи право да се позовава на непреодолима сила.
(5) Докато трае непреодолимата сила изпълнението на задълженията по настоящия Договор се спира.
(6) В случай, че непреодолимата сила продължи повече от 60 (шестдесет) дни, всяка от Страните има правото да прекрати ДКУ без предизвестие.
Уреждане на спорове. Разглеждане на жалби
Чл. 25. (1) Всички спорове по изпълнението на ДКУ при прилагането на тези Общи условия се уреждат по пътя на преговорите между страните.
(2) В случай че не бъде постигнато съгласие, спорът ще бъде отнесен за решаване пред компетентния съд съгласно действащото българско законодателство.
Чл.26. (1) В случай на подадена от Клиента писмена жалба, молба, сигнал или предложение Продавачът извършва проверка и изготвя мотивиран отговор в срок от 20 (двадесет) дни от постъпването ѝ.
(2) Продавачът съхранява преписките по жалби, молби, сигнали и предложения в срок съгласно действащото законодателство и условията по Лицензията за търговия.
Защита на лични данни
Чл. 27. (1) Страните се съгласяват, че личните данни, включително и тези на техните представители или лица за контакт, посочени в ДКУ или в приложения към него, или в кореспонденция към него, или в декларации и други документи, съставяни във връзка с прилагането и изпълнението на този договор, ще се обработват само и единствено за целите на сключване на договора, изпълнение на процедурите по ПТЕЕ и договора или във връзка с информацията по договора, свързана с неговото изпълнение или прекратяването на неговото действие, като тези данни няма да се обработват за други цели.
(2) Обработването на лични данни е в съответствие с приетата Политика за поверителност от Продавача, обявена на интернет страница му http://www.toki.bg
Чл. 28. Обработването на лични данни се осъществява на територията на Република България, като не се допуска използването на каквото и да е оборудване за обработване на лични данни да е разположено извън нея.
Други условия
Чл. 29. (1) Всички уведомления, предизвестия, съобщения, предложения, искания и документи по и във връзка с тези Общи условия и ДКУ се изпращат по електронен път на адресите на електронните пощи на страните, посочени в ДКУ с потвърждение за получаване или на адресите (адрес на управление или адрес за кореспонденция) на страните, посочени в ДКУ.
(2) Документ се счита за валиден, ако е подписан, включително с квалифициран електронен подпис или изпратен от представляващ страната или упълномощено от нея лице.
(3) Документ, изпратен по електронна поща, се счита за получен в момента на получаване на обратната разписка от сървъра на електронната поща на получателя. Документ, изпратен по факс, се счита за получен в отразения час върху документа, потвърждаващ изпращането му.
(4) При едновременно изпращане на документ по електронна поща и по факс за време на получаване се счита времето на първото получаване на документа.
(5) Документите, изпратени по факс, съдържат име и подпис на лицето, упълномощено да подписва документи, във връзка с участието на пазара на балансираща енергия.
Чл. 30. (1) По време на действието на ДКУ, страните са длъжни незабавно, но не по- късно от 3 работни дни предварително за промяна на адресите си за контакти и адресите на електронните пощи.
(2) В случай на неизпълнение на задължението за уведомяване по ал. 1, всички уведомления, предизвестия и съобщения и др., направени в съответствие с посочените контакти в ДКУ се считат за валидно изпратени и съответно получени.
(3) За срока на ДКУ, страните се задължават да поддържат активни адресите си на електроните пощи, посочени в ДКУ.
Чл. 31. (1) Продавачът има право едностранно да променя настоящите общи условия. В случай, че след изтичане на 30-дневен срок от публикуването им на интернет страницата на Продавача, Клиентът не възрази писмено пред Продавача срещу промените, се счита че последният е приел промените, като изменените общи условия влизат автоматично в сила между страните.
(2) Тези Общи условия се прилагат в отношенията между страните, с изключение на случаите когато в ДКУ има уговорени специални условия.
Тези Общи условия са приети на 30.11.2020 г.
Настоящите Общи условия са обявени на интернет страницата на ТОКИ ПАУЪР АД – http://www.toki.bg